Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Maroš Valach, PhD.
Identification number: 1223
University e-mail: maros.valach [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Public Administration (FESRD)
Chief official - Department of Public Administration (FESRD)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The provision of public services in the municipalities of Šaľa district
Written by (author): Bc. Martina Štefánková
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Maroš Valach, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zabezpečovanie verejných služieb obcami v okrese Šaľa
Summary:Bakalárska práca je zameraná na problematiku zabezpečovania verejných služieb obcami v okrese Šaľa . Zaoberali sme sa problematikou komunálnych služieb, spôsobmi a úrovňou poskytovania. Cieľom je upozorniť na problémy v oblasti zabezpečovania vybraných verejných služieb V teoretickej časti sme rozobrali pojem verejné služby z rôznych hľadísk. Praktická časť uvádza stručnú charakteristiku okresu Šaľa a príslušné obce, ktoré do nej územne patria. V obciach sme skúmali formy poskytovania a mieru výdavkov samosprávy na zabezpečovanie vybraných verejných služieb. Úlohou obce je samostatne hospodáriť a zvoliť si, aké množstvo finančných prostriedkov využijú pri poskytovaní verejných služieb, ktoré im vyplýva zo zákona. Pri rozhodovaní o internej či externej forme majú teda významný vplyv finančné možnosti obce. Výsledkom je rozdielna úroveň a kvalita poskytovania verejných služieb v obciach v okrese Šaľa
Key words:Formy poskytovania, Miestna samospráva, Verejná služba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited