Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Toxigenic isolates of microscopic fungi of the genus Alternaria isolated from grape berris of slovak origin
Written by (author): Ing. Mária Bobušová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Milan Chňapek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Toxinogenita izolátov mikromycét rodu Alternaria izolovaných z bobúľ hrozna slovenského pôvodu
Summary:Diplomová práca bola venovaná monitoringu produkcie vybraných mykotoxínov izolátmi rodu Alternaria, získanými z hroznových bobúľ a hroznovej šťavy slovenského pôvodu. Testované izoláty pochádzali z 20 vzoriek hrozna z roku 2011 a 24 vzoriek z roku 2012, z rôznych lokalít Slovenska. Hlavným cieľom bola analýza schopnosti vybraných izolátov v podmienkach in vitro produkovať mykotoxíny altenuén (ALT), alternáriol monometyléter (AME) a alternáriol (AOH). Vláknité mikroskopické huby boli získané priamym ukladaním hroznových bobúľ na agarové platne, resp. platňovou zrieďovacou metódou z hroznovej šťavy. Po druhovej identifikácii zástupcov rodu Alternaria boli náhodne vybraté kmene na toxikologické analýzy. Toxinogenita bola zisťovaná pomocou tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Celkom 188 izolátov bolo preočkovaných na živnú pôdu s kvasničným extraktom a sacharózou a kultivovaných v tme pri teplote 25 +- 1 °C, 7 -- 14 dní. Po vyrastení kolónií boli ich výseky aj so živnou pôdou vložené do Eppendorfovej skúmavky s 1 ml extrakčného činidla (chloroform:metanol, 2:1). Získané extrakty boli nanášané na chromatografickú platňu so silikagélom. Ako vyvíjací roztok bola použitá zmes toluén:etylacetát:kyselina mravčia (5:4:1). Stanovované mykotoxíny boli potvrdené porovnaním so štandardmi mykotoxínov pod UV svetlom s vlnovou dĺžkou 254 a 366 nm. Zo vzoriek hrozna a hroznovej šťavy boli získané 4 skupiny alternárií, a to A. alternata, A. arborescens, A. infectoria a A. tenuissima. Všetky testované izoláty, s výnimkou kmeňov A. infectoria, prejavili vysoký potenciál produkcie sledovaných toxínov. Ani jeden izolát skupiny A. infectoria neprodukoval žiadny z testovaných mykotoxínov. V sledovaných rokoch 2011 a 2012 kmene skupiny A. alternata vytvárali ALT (60,0 %; 52,6 %), AME (96,0 %; 94,7 %) AOH (100,0 %; 94,7 %), kmene skupiny A. arborescens preukázali schopnosť produkovať ALT (60,8 %; 68,8 %), AME (78,3 %; 87,5 %), AOH (95,7 %; 93,8 %) a kmene skupiny A. tenuissima produkovali ALT (47,5 %; 68,6 %), AME (52,5 %; 94,1 %), AOH (75,0 %; 74,5 %). Zo získaných výsledkov vyplýva, že rod Alternaria predstavuje pomerne vysoké potenciálne riziko kontaminácie hroznových bobúľ, resp. muštu uvedenými mykotoxínmi a mala by mu byť venovaná zvýšená pozornosť.
Key words:altenuén, alternáriol monometyléter, Alternaria spp., alternáriol, mykotoxíny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited