Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Fusarium genus and occurrence of its representatives in grapes of Slovak origin
Written by (author): Ing. Ákos Csiffáry
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rod Fusarium a výskyt jeho zástupcov v hrozne slovenského pôvodu
Summary:Diplomová práca bola zameraná na výskyt zástupcov rodu Fusarium v hrozne slovenského pôvodu. Sledovali sme celkovú a endogénnu mykobiotu zdravých hroznových bobúľ a mykobiotu poškodených bobúľ. V pokusných rokoch 2011 a 2012 sme analyzovali celkom 20 vzoriek hrozna (Vitis vinifera), ktoré pochádzali z rôznych vinohradníckych oblastí Slovenska. Analýzy boli vykonané metódou priameho ukladania bobúľ na platne DRBC (agar s dichlóranom, bengálskou červenou a chloramfenikolom). V prípade endogénnej mykobioty boli bobule najskôr povrchovo vysterilizované 1 % roztokom chloramínu. Inkubácia prebiehala 5 - 7 dní pri teplote 25 +- 1 °C v tme. Na druhovú identifikáciu izolátov sme používali kultivačné médiá SNA (syntetický nutričný agar) a PDA (zemiakovo - dextrózový agar). Z výsledkov vyplynulo, že frekvencia výskytu izolátov rodu Fusarium na nesterilizovaných i na povrchovo sterilizovaných bobuliach je vysoká (100,0 %). Zo vzoriek sme izolovali a identifikovali celkom 13 druhov rodu Fusarium (F. acuminatum, F. avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. oxysporum, F. proliferatum, F. semitectum, F. solani, F. sporotrichioides, F. subglutinans, F. tricinctum a F. vericillioides). V roku 2011 sa s najvyššiu frekvenciu výskytu (Fr) a priemernou relatívnou denzitou (RD) na nesterilizovaných (Fr 50,0 %, RD 39,7 %) a na povrchovo sterilizovaných bobuliach (Fr 60,0 %, 27,1 %) vyskytoval druh F. sporotrichioides. Na poškodených hroznových bobuliach sme najfrekventovanejšie (20,0 %) identifikovali druhy F. sporotrichioides a F. subglutinans. V roku 2012 sa na nesterilizovaných bobuliach s najvyššou Fr a priemernou RD vyskytoval druh F. proliferatum (Fr 90,0 %, RD 55,7 %) a na povrchovo sterilizovaných bobuliach druh F. sporotrichioides (Fr 60,0 %, RD 18,6 %). Najvyššiu Fr na poškodených bobuliach dosiahol druh F. proliferatum (50,0 %). Uvedené izolované druhy sú známe ako potenciálni producenti rôznych mykotoxínov, ktoré môžu vplývať na zdravie konzumenta, resp. vplývať na technologický proces výroby vína. Nakoľko sa jedná o typický rod poľných mikroskopických húb a ich výskyt do veľkej miery ovplyvňujú klimatické podmienky, bolo by vhodné venovať ich metabolitom zvýšenú pozornosť.
Key words:Fusarium, hrozno, mykobiota, mykotoxíny, vinohradnícka oblasť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited