Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:ALTERNARIA GENUS AND ITS OCCURRENCE ON GRAPES OF SLOVAK ORIGIN
Written by (author): Ing. Martina Ševelová, PhD.
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Miriam Solgajová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rod Alternaria a výskyt jeho zástupcov v hrozne slovenského pôvodu
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou endogénnej a exogénnej mykobioty viniča hroznorodého, pričom pozornosť bola zameraná na rod Alternaria, známy vysokým potenciálom produkovať mykotoxíny. V rokoch 2011 a 2012 bolo analyzovaných spolu 20 vzoriek hroznových bobúľ, pochádzajúcich z rôznych lokalít Slovenska. Vzorky boli spracované metódou priameho ukladania hroznových bobúľ na platne DRBC (agar s dichloranom, bengálskou červeňou a chloramfenikolom). V prípade analýzy endogénnej mykobioty boli bobule najskôr povrchovo vysterilizované pomocou 1,0 % roztoku chloramínu a trikrát opláchnuté sterilnou destilovanou vodou. Vzorky boli vyhodnocované po 5 -- 7 dňovej kultivácii v tme pri teplote 25 +- 1 °C. Druhová identifikácia bola vykonaná na PCA (zemiakovo -- mrkvový agar) po 7 dňovej kultivácii na prirodzenom svetle. Vyrastené kolónie boli posudzované podľa identifikačného kľúča uvedeného v publikácii Simmons et Roberts (1993). Analýzy ukázali, že zástupcovia rodu Alternaria sa na bobuliach hrozna vyskytovali s vysokou frekvenciou výskytu (100 %). Identifikované boli 4 skupiny: A. alternata, A. arborescens, A. infectoria a A. tenuissima. Všetky skupiny, s výnimkou A. infectoria, sú na základe mnohých štúdií pokladané za potenciálne toxinogénne, tzn. schopné produkovať viaceré mykotoxíny. V obidvoch rokoch sa najfrekventovanejšie vyskytovala skupina A. tenuissima, najmenej frekventovaná bola skupina A. infectoria. Relatívna denzita rodu Alternaria na nesterilizovaných bobuliach bola v roku 2011 na úrovni 43,2 % a v roku 2012 bola 43,5 %. Relatívna denzita rodu v rámci endogénnej mykobioty plodov v roku 2011 bola na úrovni 57,5 % a v roku 2012 dosiahla 30,4 %. Z výsledkov výskumu vyplýva, že izoláty rodu Alternaria tvoria približne polovicu kultivovateľných vláknitých mikroskopických húb, vyskytujúcich sa na bobuliach hrozna. Vzhľadom na ich toxinogénny potenciál a s tým spojené možné ohrozovanie zdravia konzumentov by bolo vhodné venovať väčšiu pozornosť ich výskytu.
Key words:Alternaria, hrozno, mykobiota, mykotoíny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited