Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of the morphological and toxicological diversity of Alternaria strains isolated from food commodities of Slovak origin
Written by (author): Ing. Katarína Pupáková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie morfologickej a toxikologickej diverzity izolátov rodu Alternaria izolovaných z potravinárskych komodít slovenského pôvodu
Summary:Diplomová práca bola zameraná na sledovanie morfologickej a toxikologickej diverzity kmeňov rodu Alternaria izolovaných z potravinárskych komodít slovenského pôvodu. Celkový počet 40 kmeňov rodu Alternaria bolo zaradených do štyroch skupín Alternaria alternata, Alternaria arborescens, Alternaria infectoria a Alternaria tenuissima pomocou uznaných mykologických kľúčov a na základe sledovania "trojdimenzionálnych sporulačných paternov". V rámci skupín boli sledované rozdiely v kultivačných, makromorfologických a mikromorfologických znakoch na dvoch živných médiách PCA (zemiakovo-mrkvový agar) a V-8 (agar z džúsu z 8 druhov zeleniny) počas 7 dní pri teplote 25 °C na prirodzenom svetle. Najväčšiu priemernú veľkosť kolónií dosahovali izoláty skupiny A. tenuissima na PCA 6,5 cm a na V-8 6,5 cm. Naopak najpomalším rastom sa vyznačovali za rovnakých podmienok izoláty skupiny A. infectoria. Na PCA dosahovali priemernú veľkosť 5,8 cm a na V-8 iba 5,4 cm. V prípade všetkých 4 skupín rodu Alternaria bola pozorovaná značná diverzita v zafarbení kolónií, tvorbe koncentrických kruhov a štruktúre kolónií. Počas sledovania mikromorfologických znakov bola opäť pozorovaná značná diverzita vo veľkosti, zafarbení, tvorbe sept a štruktúre povrchu dospelých konídií. Konídie skupiny A. infectoria sa výrazne odlišovali od ostatných skupín nielen svojou veľkosťou, ale aj jemnejším povrchom. V rámci pozorovaní boli zaznamenané aj rozdiely medzi jednotlivými skupinami, preto by nebolo vhodné ich označovať pojmom "druh". Súčasťou diplomovej práce bolo testovanie izolátov na schopnosť produkovať mykotoxíny pomocou metódy TLC (tenkovrstvová chromatografia) za rôznych podmienok. Testovanie na produkciu mykotoxínov pri teplote 6 +- 1 °C nebolo možné, pretože žiaden z izolátov na živnom médiu YES (agar s kvasničným extraktom) za 7 dní nevykazoval známky rastu. Pri teplote 25 +- 1 °C prejavili skupiny A. alternata, A. arborescens a A. tenuissima vysoký potenciál produkcie minimálne jedného z testovaných mykotoxínov altenuénu (87 %), alternáriolu (93 %) a alternáriol monometyléteru (100 %). Izoláty skupiny A. infectoria naopak neprejavili produkciu ani jedného z testovaných mykotoxínov.
Key words:Alternaria alternata, Alternaria arborescens, Alternaria infectoria, Alternaria tenuissima, potraviny, mykotoxíny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited