Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mycobiota of grape musts produced from grapes of Slovak origin
Written by (author): Ing. Lucia Lulovičová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mykobiota hroznových muštov vyrobených z hrozna slovenského pôvodu
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo sledovať mykobiotu hroznových muštov získaných z hrozna z Malokarpatskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti z rokov 2012 a 2013. Práca bola zameraná na stanovenie kvantitatívnej a kvalitatívnej kontaminácie, frekvencie výskytu a priemernej relatívnej denzity zistených rodov mikromycét. Na mykologické rozbory bola použitá platňová zrieďovacia metóda a živné pôdy DRBC (agar s dichlóranom, bengálskou červeňou a chloramfenikolom) a DG18 (agar s dichlóranom a 18 % glycerolu). Výsledky ukázali, že najvyššie počty mikromycét v roku 2012 na DRBC boli v Trnavskom vinohradníckom rajóne (1,3.104 KTJ.ml-1). S najvyššou frekvenciou výskytu (100,0 %) sa vyskytovali rody Alternaria a Cladosporium, nasledované rodmi Fusarium a Penicillium (66,7 %). Najväčšiu priemernú relatívnu denzitu mal rod Cladosporium (71,4 %) a za ním rody Alternaria (14,7 %) a Penicillium (10,8 %). Na médiu DG18 boli najvyššie počty húb zistené v Galantskom rajóne (3,1.104 KTJ.ml-1) a opäť bol najzastúpenejší rod Cladosporium. Vyskytoval sa s najvyššou frekvenciou výskytu (100,0 %) aj priemernou relatívnou denzitou (71,6 %).Významnú priemernú relatívnu denzitu sme zaznamenali i u rodov Penicillium (13,1 %) a Aureobasidium (10,5 %).V roku 2013 boli na obidvoch živných médiách zistené najvyššie počty izolátov v Dunajskostredskom rajóne (2,1.105 KTJ.ml-1). Najväčšou frekvenciou výskytu na DRBC (100,0 %) sa opäť vyznačovali rody Alternaria a Cladosporium, nasledované rodom Fusarium (75,0 %). Rod Cladosporium bol izolovaný s najvyššou priemernou relatívnou denzitou (78,9 %), za ním bol prekvapivo rod Aureobasidium (17,0 %). V tomto roku na DG18 rod Aureobasidium dokonca prevládal. Jeho frekvencia výskytu, tak isto ako u rodu Cladosporium, bola 100,0 %. Priemerná relatívna denzita rodu Aureobasidium bola 82,8 %, rodu Cladosporium 10,7 %. Z hľadiska bezpečnosti najväčšie riziko vyplýva z prítomnosti potenciálne toxinogénnych mikromycét. V prípade analyzovaných štiav sú to hlavne rody Alternaria, Fusarium a Penicillium. Rod Aspergillus bol vo vzorkách zaznamenaný len ojedinele. Rozdiel v mykobiote medzi Malokarpatskou a Južnoslovenskou vinohradníckou oblasťou sa prejavil najmä v priemernej relatívne denzite niektorých mikromycét. V roku 2012 boli v Malokarpatskej oblasti vo väčšej miere zastúpené penicíliá a v roku 2013 bol výraznejší počet izolátov rodu Aureobasidium v Južnoslovenskej oblasti.
Key words:vláknité mikroskopické huby, hroznová šťava, Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited