Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Microbiology of the production of selected bakery products
Written by (author): Ing. Veronika Slavkovská
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Marián Tokár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mikrobiológia výroby vybraných pekárenských výrobkov
Summary:Obilniny sú základnou potravinou obsahujúcou dôležité nutrienty ako bielkoviny, sacharidy, minerálne látky, vitamíny, vlákninu, antioxidanty. Keďže sú pre väčšinu ľudí každodennou súčasťou jedálnička, najmä prostredníctvom pekárenských výrobkov, je nevyhnutné dbať na ich kvalitu nielen z nutričného, ale aj z mikrobiologického a hygienického hľadiska. Obilie je kolonizované mikroorganizmami, najmä mikromycétami, už v poľných podmienkach. Môžu u človeka vyvolať tráviace ťažkosti, alergie, dokonca až smrť. Aj hotové výrobky podliehajú kazeniu. Zapríčiňujú ho mikromycéty (najmä zástupcovia rodov Mucor, Penicillium, Rhizopus, Cladosporium a Aspergillus) a baktérie (najmä Bacillus subtilis). Aby boli pekárenské produkty pre konzumentov bezpečné, musia spĺňať mikrobiologické a technologické požiadavky. Cieľom diplomovej práce bolo okrem sumarizácie poznatkov o obilninách vo výžive ľudí a mikrobiológii pekárenských výrobkov, overiť, či nami vybrané pekárenské výrobky (fit žemľa a grahamový rožok) sú z mikrobiologického hľadiska vyhovujúce. V múkach, z ktorých sa vyrábajú, sme pomocou ELISA testov stanovovali množstvo mykotoxínu deoxynivalenolu (DON). V oboch vzorkách múk bol DON prítomný v prípustnom množstve 200 µg/kg. V hotových výrobkoch sme sledovali prítomnosť koliformných baktérií a mikromycét. V oboch výrobkoch bol počet koliformných baktérií ˂100 KTJ.g-1 a počet mikromycét ˂10 KTJ.g-1. Tieto hodnoty boli v norme. Pri analýze hygieny prostredia sme sa zamerali na prítomnosť koliformných baktérií a mikromycét. Odoberali sme stery z rôznych zariadení a miest v pekárni (napr. z pracovných stolov, prepraviek, linky jemného pečiva, dieži na strúhanku atď.). Počet koliformných baktérií bol na všetkých miestach v norme, ˂100 KTJ.g-1. Počet mikromycét bol najvyšší na pracovných stoloch a dieži na strúhanku – 2.101 KTJ.g-1. Na linke jemného pečiva a deličke rožkov bol ich počet 1.101 KTJ.g-1. Na ostatných miestach bol počet ˂10 KTJ.g-1. Všetky tieto hodnoty neprevyšovali najvyššie prípustné množstvo podľa normy. Pri kontrole osobnej hygieny zamestnancov sme formou sterov z rúk a pracovného odevu monitorovali prítomnosť koliformných baktérií, mikromycét a stafylokokov. Na rukách a pracovnom odeve bol počet koliformných baktérií ˂100 KTJ.g-1, počet mikromycét bol ˂10 KTJ.g-1a počet stafylokov bol rovný 0. Všetky namerané hodnoty boli v norme.
Key words:pekárenské výrobky, koliformné baktérie, deoxynivalenol, mikromicéty, stafylokoky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited