Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Characterization of Alternaria isolates obtained from various food commodities
Written by (author): Ing. Miriam Ballová
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Miroslava Císarová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakteristika izolátov rodu Alternaria získaných z rôznych potravinárskych komodít
Summary:Diplomová práca je venovaná výskytu potravinársky významného potenciálne toxinogénneho rodu Alternaria v rôznych potravinárskych komoditách, so zameraním na morfologickú a toxikologickú diverzitu jednotlivých kmeňov. V rámci praktickej časti sme analyzovali celkom 14 vzoriek hrozna, 11 vzoriek jačmeňa, 6 vzoriek pšenice, 17 vzoriek rôznych ovocných, zeleninových a ovocno-zeleninových štiav a 6 vzoriek tekvíc Hokkaido s viditeľným mikrobiálnym poškodením. Jednotlivé vzorky sme podrobili mykologickým analýzam pomocou metódy priameho ukladania sledovaného materiálu na platne s DRBC (agars dichlóranom, bengálskou červeňou a chloramfenikolom), pomocou platňovej zrieďovacej metódy, prípadne priamo preočkovaním mykologického materiálu na identifikačné médium PCA (zemiakovo - mrkvový agar). Vo vzorkách hrozna, jačmeňa a pšenice sme zaznamenali 100 % frekvenciu výskytu rodu Alternaria. V rámci sledovaných štiav bol u 41 % zaznamenaný výskyt tohto rodu. Najvyššiu relatívnu denzitu rodu Alternaria sme zaznamenali vo vzorkách hrozna (85 %). Na základe sledovania kultivačných, makomorfologických, mikromorfologických znakov a „trojdimenzionálnych sporulačných paternov“ sme izoláty zo všetkých sledovaných komodít rozdelili do 4 taxonomických skupín A.alternata, A.arborescens, A.infectoria a A.tenuissima. Najpočetnejšie zastúpenou skupinou alternárií na hrozne bola A. arborescens (48 % z celkovej mykobioty, 59 % z endogénnej mykobioty). V obilninách sa s najvyšším podielom izolátov vyskytovala skupina A. tenuissima (60 % v jačmeni, 64 % v pšenici). Zo štiav boli izolované len skupiny A. alternata a A. arborescens a izoláty z tekvíc neboli bližšie identifikované. Následne sme celkom 98 náhodne vybratých izolátov tohto rodu testovali na schopnosť produkovať mykotoxíny altenuén (ALT), alternariol (AOH), alternariol monometyléter (AME) metódou tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Skupiny A. alternata, A. arborescensa A. tenuissima potvrdili svoju produkčnú schopnosť. Až 72 % izolátov produkovalo toxín AOH, 65 % izolátov produkovalo toxín AME a v najnižšom množstve došlo k produkcií ALT toxínu (56 %). Naopak pri skupine A.infectoria sa nezistila žiadna schopnosť produkovať testované mykotoxíny.
Key words:Alternaria spp., hrozno, mykotoxíny, obilniny, šťavy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited