Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Occurence of potencial producers of deoxynivalenol in barley intended for malt production
Written by (author): Ing. Viktoria Csillag
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Dráb, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt potenciálnych producentov deoxynivalenolu v jačmeni určenom na výrobu sladu
Summary:Cieľom predloženej diplomovej práce bolo vyhodnotenie mykologickej kvality vzoriek sladovníckeho jačmeňa a vypracovanie literárneho prehľadu k danej problematike. V rámci analýz mykologickej kvality jačmeňa sme sa zamerali na vláknitú mikroskopickú hubu rodu Fusarium, pretože práve táto fytopatogénna mikromycéta je významná z hľadiska produkcie deoxynivalenolu. Výskyt tohto sekundárneho metabolitu v zrne je spojený so značnými poľnohospodárskymi škodami a taktiež má negatívny vplyv na technologickú kvalitu jačmeňa a zdravotnú bezpečnosť piva. Jedným z nedostatkov piva, s ktorým sa pravdepodobne môže spájať táto vláknitá huba, je proces nazývaný „gushing effect“ alebo prepeňovanie piva. V rámci štúdie sme analyzovali 10 vzoriek sladovníckeho jačmeňa pochádzajúcich z južného a stredného Slovenska a jedna vzorka pochádzajúca z Českej republiky. Analýzy boli vykonané metódou priameho ukladania povrchovo sterilizovaných zŕn na agarové platne, čo nám umožnilo odhaliť spektrum mikromycét, osídľujúcich vnútorné prostredie zrna. Rod Fusarium sa vyskytoval vo všetkých sledovaných vzorkách a to s priemernou relatívnou denzitou 17 %. Na základe morfologických charakteristík sme identifikovali celkom 13 druhov fuzárií. Druhy s najvyššou frekvenciou výskytu predstavovali F. avenaceum, F. poae, F. semitectum, F. sporotrichioides, F. graminearum a F. tricinctum. Najvyššia relatívna denzita prislúchala druhom F. graminearum a F. sporotrichioides. Medzi producentov deoxynivalenolu spomedzi našich izolátov zaraďujeme druhy F. culmorum, F. graminearum, F. poae a F. sporotrichioides, ktoré s výnimkou druhu F. culmorum tvorili výrazný podiel všetkých izolátov (takmer 60 %), a teda predstavujú reálne riziko výskytu deoxynivalenolu v analyzovaných vzorkách.
Key words:fuzarióza, gushing, Fusarium, deoxynivalenol, jačmeň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited