Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Identification number: 1229
University e-mail: zuzana.maskova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Microbiology (FBFS)

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The occurrence of microscopic fungi in grapes intended for wine production, focusing on the genus Alternaria
Written by (author): Ing. Soňa Vavreková
Department: Department of Microbiology (FBFS)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Opponent:RNDr. Attila Kántor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt mikroskopických húb v hrozne určenom na výrobu vína so zameraním na rod Alternaria
Summary:Predkladaná diplomová práca bola zameraná na sumarizáciu informácií o mikrocenóze hrozna so zameraním na potenciálne toxinogénny rod Alternaria. Cieľom práce bolo štúdium celkového a endogénneho mykologického profilu hroznových bobúľ slovenského pôvodu. Celkovo sme analyzovali 14 vzoriek hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Analýzy boli vykonané metódou priameho ukladania hroznových bobúľ na agarové médium DRBC (agar s dichlóranom, bengálskou červeňou a chloramfenikolom). Po kultivácii vláknitých mikroskopických húb sme celkom 1002 vyrastených izolátov v rámci celkovej mykobioty a 504 izolátov v rámci endogénnej mykobioty zaradili do jednotlivých rodov. Mikromycéty rodu Alternaria sme preočkovali na identifikačnú živnú pôdu PCA (zemiakovo-mrkvový agar) a na základe morfologických znakov bližšie identifikovali zástupcov rodu Alternaria. Náhodne vybrané izoláty sme preočkovali na živnú pôdu YES (agar s kvasničným extraktom a sacharózou) a pomocou tenkovrstvovej chromatografie (TLC) otestovali schopnosť izolátov produkovať mykotoxíny alternariol (AOH), alternariol monometyléter (AME) a altenuén (ALT). Z vykonaných analýz sme zistili, že rod Alternaria bol prítomný vo všetkých vzorkách v rámci celkovej mykocenózy hrozna s relatívnou denzitou (RD) 87 %. Taktiež v rámci endogénnej mykobioty sme tento rod izolovali zo všetkých vzoriek, a to s RD 81 %. Izoláty rodu Alternaria sme zaradili do 4 taxonomických skupín: A. alternata, A. arborescens, A. infectoria a A. tenuissima. S najvyššou RD v rámci celkovej i endogénnej mykobioty sme zaznamenali skupinu A. arborescens (48 % a 58 %). Nasledovali ju skupiny A. tenuissima (30 % a 27 %) a A. alternata (22 % a 13 %). Skupinu A. infectoria sme zaznamenali len v rámci endogénnej mykobioty (1 %). Na schopnosť produkcie vybraných metabolitov sme testovali celkom 41 izolátov. A. infectoria neprejavila toxinogénny potenciál. U ostatných skupín sme u každého izolátu zaznamenali produkciu minimálne jedného z testovaných mykotoxínov. Schopnosť produkcie AOH bola potvrdená u 61 % izolátov, AME u 54 % a ALT u 34 % izolátov. Testy ukázali, že najtoxinogénnejšou skupinou bola A. arborescens. Častý výskyt alternárií na hrozne a ich pomerne vysoký toxinogénny potenciál môže predstavovať riziko pre konzumenta.
Key words:Alternaria spp., AME, AOH, hrozno, mykotoxíny, ALT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited