Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ivan Takáč, PhD.
Identification number: 1230
University e-mail: ivan.takac [at] uniag.sk
 
rektorát - adm.centrum - Rector of the SAU (R)

Contacts     
     
     Final thesis     
Projects
     
Publications
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Land rent at agricultural enterprises in Slovakia
Written by (author): Ing. Ivan Takáč, PhD.
Department:
Faculty of Economics and Management
Opponent 1:
Opponent 2:doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Opponent 3:
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was unsuccessfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nájom pôdy v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku
Summary:
Nájom poľnohospodárskej pôdy patrí k najčastejším spôsobom užívania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a preto je aj častým predmetom pozornosti slovenského zákonodarcu, ktorý reguluje trh s nájmom pôdy prostredníctvom zákonných a podzákonných právnych predpisov. Cieľom práce je zhodnotiť význam právnej úpravy nájmu poľnohospodárskej pôdy na trh s nájmom pôdy a identifikovať faktory, ktoré majú významný vplyv na výšku nájomného. Z výsledkov práce vyplýva, že protekcionistický charakter právnej úpravy nájmu v prospech nájomcu brzdí rozvoj trhu s nájmom pôdy a vývoj cien nájomného ako aj cien poľnohospodárskej pôdy, ktoré výrazne zaostávajú za okolitými krajinami. Z faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú výšku nájomného, možno zaradiť ekonomické ukazovatele poľnohospodárskeho podniku. Z toho možno vyvodiť záver, že na odstránenie disparít v nájomnom medzi Slovenskom a ostatnými členskými štátmi je potrebné podporovať dosahovanie lepších výsledkov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov a znížiť mieru protekcionizmu týchto podnikov prostredníctvom právnej úpravy nájomných vzťahov.
Key words:
nájom pôdy, užívacie vzťahy, faktory vplyvu na nájom pôdy, oceňovanie pôdy, poľnohospodárska pôda

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited