Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Identification number: 1241
University e-mail: jan.jobbagy [at] uniag.sk
 

     
     
     
Final thesis
     
     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Assessment of working quality of irrigation machines in terms of sprinkling uniformity
Written by (author):
Department: Faculty of Engineering
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Opponent 3:
prof. Dr. Ing. František Kumhála
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie kvality práce závlahovej techniky z hľadika rovnomernosti závlahy postrekom
Summary:
V predkladanej habilitačnej práci sú prezentované získané výsledky výskumu používanej závlahovej techniky v podmienkach Slovenska. Cieľ práce je zameraný na popis technických vlastností závlahovej techniky a faktorov ovplyvňujúcich jej funkčnosť a správnu, podľa noriem definovanú, činnosť. V rámci riešenia výskumu sme aplikovali normami podložené metódy hodnotenia kvality práce. V danej práci sme navrhli meracie zariadenie na hodnotenie pozdĺžnej rovnomernosti postreku a softvér na hodnotenie kvality práce pásových zavlažovačov. V terénnych podmienkach boli hodnotené výsledky merania rovnomernosti postreku širokozáberových a pásových zavlažovačov. Na základe zhodnotenia kvality práce pivotových zavlažovačov možno konštatovať, že normou stanovenú hranicu koeficienta rovnomernosti (> 90 %) nespĺňa ani jeden. Najlepšie výsledky sme dosiahli u zavlažovača Fregat DMU A308 (71,7 % - ľavý lúč, 71,66 % - pravý lúč). Pri zisťovaní rovnomernosti postreku jedného z najmenších pivotových zavlažovačov Fregat DMU A229, ktorý mal 5 podvozkov a celkovú dĺžku 154,36 m, sa dosiahol koeficient rovnomernosti CuH ľavého lúča 64,53 %, a koeficient rovnomernosti pravého lúča 72,84 %. Pri hodnotení lineárnych širokozáberových zavlažovačov sme dosiahli hodnotu rovnomernosti postreku minimálne 80 % (aspoň jedno meranie pre konkrétny stroj). V rámci hodnotenia pásových zavlažovačov podľa príslušných noriem sme dosiahli hodnoty koeficienta rovnomernosti u všetkých pásových zavlažovačov pod hodnotou 90 %. Vyššia hodnota koeficienta rovnomernosti bola pri použití pásového zavlažovača so statívom a ďalekoprúdovým postrekovačom. Pestovanie mrkvy s prihnojovaním sa preukázalo ako výhodné, pretože na základe nami zistených výsledkov prírastok úrody bol 2,32 t.ha-1. Priemerná hodnota elektrickej vodivosti roztoku bola 1,86 mS. Rovnomernosť závlahovej dávky pásového zavlažovača Cipa 600GX (so statívom), pri prekrytí 0 m bola Cu = 66,83 %. Pri skúmaní pozdĺžnej rovnomernosti sme použili zariadenie navrhnuté na KSVS, SPU v Nitre. Na pásovom zavlažovači Bauer Rainstar 90/300 sa vykonali praktické merania v roku 2010. Pri našich meraniach sme dosiahli relatívnu chybu merania 3,42 %. V druhom prípade sa merania uskutočnili modernejším zariadením, ktoré umožňuje ukladanie údajov do pamäte (KSVS, 2012, zmena elektroniky). Priemerná hodnota nameranej pracovnej rýchlosti bola 12,26 m.h-1, čo predstavuje oproti nastavenej hodnote (12,6 m.h-1) relatívnu chybu 2,77 %. Navrhnutý softvér UCHRIS umožňuje rýchlejšie a menej prácne spracovanie získaných výsledkov. Výstupom zo softwéra sú priemerná hodnota, koeficient rovnomernosti postreku, hodnota optimálneho prekrytia a grafické spracovanie výsledkov.
Key words:
koeficient rovnomernosti postreku, zavlažovanie, kvalita práce

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited