Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Identifikačné číslo: 1241
Univerzitný e-mail: jan.jobbagy [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Hodnotenie kvality práce závlahovej techniky z hľadika rovnomernosti závlahy postrekom
Autor: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Pracovisko:
Oponent 1:
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Oponent 2:
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Oponent 3:
prof. Dr. Ing. František Kumhála
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie kvality práce závlahovej techniky z hľadika rovnomernosti závlahy postrekom
Abstrakt:
V predkladanej habilitačnej práci sú prezentované získané výsledky výskumu používanej závlahovej techniky v podmienkach Slovenska. Cieľ práce je zameraný na popis technických vlastností závlahovej techniky a faktorov ovplyvňujúcich jej funkčnosť a správnu, podľa noriem definovanú, činnosť. V rámci riešenia výskumu sme aplikovali normami podložené metódy hodnotenia kvality práce. V danej práci sme navrhli meracie zariadenie na hodnotenie pozdĺžnej rovnomernosti postreku a softvér na hodnotenie kvality práce pásových zavlažovačov. V terénnych podmienkach boli hodnotené výsledky merania rovnomernosti postreku širokozáberových a pásových zavlažovačov. Na základe zhodnotenia kvality práce pivotových zavlažovačov možno konštatovať, že normou stanovenú hranicu koeficienta rovnomernosti (> 90 %) nespĺňa ani jeden. Najlepšie výsledky sme dosiahli u zavlažovača Fregat DMU A308 (71,7 % - ľavý lúč, 71,66 % - pravý lúč). Pri zisťovaní rovnomernosti postreku jedného z najmenších pivotových zavlažovačov Fregat DMU A229, ktorý mal 5 podvozkov a celkovú dĺžku 154,36 m, sa dosiahol koeficient rovnomernosti CuH ľavého lúča 64,53 %, a koeficient rovnomernosti pravého lúča 72,84 %. Pri hodnotení lineárnych širokozáberových zavlažovačov sme dosiahli hodnotu rovnomernosti postreku minimálne 80 % (aspoň jedno meranie pre konkrétny stroj). V rámci hodnotenia pásových zavlažovačov podľa príslušných noriem sme dosiahli hodnoty koeficienta rovnomernosti u všetkých pásových zavlažovačov pod hodnotou 90 %. Vyššia hodnota koeficienta rovnomernosti bola pri použití pásového zavlažovača so statívom a ďalekoprúdovým postrekovačom. Pestovanie mrkvy s prihnojovaním sa preukázalo ako výhodné, pretože na základe nami zistených výsledkov prírastok úrody bol 2,32 t.ha-1. Priemerná hodnota elektrickej vodivosti roztoku bola 1,86 mS. Rovnomernosť závlahovej dávky pásového zavlažovača Cipa 600GX (so statívom), pri prekrytí 0 m bola Cu = 66,83 %. Pri skúmaní pozdĺžnej rovnomernosti sme použili zariadenie navrhnuté na KSVS, SPU v Nitre. Na pásovom zavlažovači Bauer Rainstar 90/300 sa vykonali praktické merania v roku 2010. Pri našich meraniach sme dosiahli relatívnu chybu merania 3,42 %. V druhom prípade sa merania uskutočnili modernejším zariadením, ktoré umožňuje ukladanie údajov do pamäte (KSVS, 2012, zmena elektroniky). Priemerná hodnota nameranej pracovnej rýchlosti bola 12,26 m.h-1, čo predstavuje oproti nastavenej hodnote (12,6 m.h-1) relatívnu chybu 2,77 %. Navrhnutý softvér UCHRIS umožňuje rýchlejšie a menej prácne spracovanie získaných výsledkov. Výstupom zo softwéra sú priemerná hodnota, koeficient rovnomernosti postreku, hodnota optimálneho prekrytia a grafické spracovanie výsledkov.
Kľúčové slová:koeficient rovnomernosti postreku, zavlažovanie, kvalita práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene