Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Identifikační číslo: 1241
Univerzitní e-mail: jan.jobbagy [at] uniag.sk
 
docent - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Vedoucí pracoviště - Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)

Kontakty
     
     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace
     
Orgány          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Hodnotenie kvality práce závlahovej techniky z hľadika rovnomernosti závlahy postrekom
Autor:
Pracoviště:
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Oponent 3:prof. Dr. Ing. František Kumhála
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Hodnotenie kvality práce závlahovej techniky z hľadika rovnomernosti závlahy postrekom
Abstrakt:
V predkladanej habilitačnej práci sú prezentované získané výsledky výskumu používanej závlahovej techniky v podmienkach Slovenska. Cieľ práce je zameraný na popis technických vlastností závlahovej techniky a faktorov ovplyvňujúcich jej funkčnosť a správnu, podľa noriem definovanú, činnosť. V rámci riešenia výskumu sme aplikovali normami podložené metódy hodnotenia kvality práce. V danej práci sme navrhli meracie zariadenie na hodnotenie pozdĺžnej rovnomernosti postreku a softvér na hodnotenie kvality práce pásových zavlažovačov. V terénnych podmienkach boli hodnotené výsledky merania rovnomernosti postreku širokozáberových a pásových zavlažovačov. Na základe zhodnotenia kvality práce pivotových zavlažovačov možno konštatovať, že normou stanovenú hranicu koeficienta rovnomernosti (> 90 %) nespĺňa ani jeden. Najlepšie výsledky sme dosiahli u zavlažovača Fregat DMU A308 (71,7 % - ľavý lúč, 71,66 % - pravý lúč). Pri zisťovaní rovnomernosti postreku jedného z najmenších pivotových zavlažovačov Fregat DMU A229, ktorý mal 5 podvozkov a celkovú dĺžku 154,36 m, sa dosiahol koeficient rovnomernosti CuH ľavého lúča 64,53 %, a koeficient rovnomernosti pravého lúča 72,84 %. Pri hodnotení lineárnych širokozáberových zavlažovačov sme dosiahli hodnotu rovnomernosti postreku minimálne 80 % (aspoň jedno meranie pre konkrétny stroj). V rámci hodnotenia pásových zavlažovačov podľa príslušných noriem sme dosiahli hodnoty koeficienta rovnomernosti u všetkých pásových zavlažovačov pod hodnotou 90 %. Vyššia hodnota koeficienta rovnomernosti bola pri použití pásového zavlažovača so statívom a ďalekoprúdovým postrekovačom. Pestovanie mrkvy s prihnojovaním sa preukázalo ako výhodné, pretože na základe nami zistených výsledkov prírastok úrody bol 2,32 t.ha-1. Priemerná hodnota elektrickej vodivosti roztoku bola 1,86 mS. Rovnomernosť závlahovej dávky pásového zavlažovača Cipa 600GX (so statívom), pri prekrytí 0 m bola Cu = 66,83 %. Pri skúmaní pozdĺžnej rovnomernosti sme použili zariadenie navrhnuté na KSVS, SPU v Nitre. Na pásovom zavlažovači Bauer Rainstar 90/300 sa vykonali praktické merania v roku 2010. Pri našich meraniach sme dosiahli relatívnu chybu merania 3,42 %. V druhom prípade sa merania uskutočnili modernejším zariadením, ktoré umožňuje ukladanie údajov do pamäte (KSVS, 2012, zmena elektroniky). Priemerná hodnota nameranej pracovnej rýchlosti bola 12,26 m.h-1, čo predstavuje oproti nastavenej hodnote (12,6 m.h-1) relatívnu chybu 2,77 %. Navrhnutý softvér UCHRIS umožňuje rýchlejšie a menej prácne spracovanie získaných výsledkov. Výstupom zo softwéra sú priemerná hodnota, koeficient rovnomernosti postreku, hodnota optimálneho prekrytia a grafické spracovanie výsledkov.
Klíčová slova:
koeficient rovnomernosti postreku, zavlažovanie, kvalita práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně