Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Identifikačné číslo: 1248
Univerzitný e-mail: radoslav.zidek [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Kontakty
     
     Výučba
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:
Využitie hĺbkovej analýzy molekulárno genetických dát vo vysledovanosti potravín
Autor:
Pracovisko:
Oponent 1:
prof. MVDr. Jozef Nagy, CSc.
Oponent 2:
doc. RNDr. Radoslav Omelka, Ph.D.
Oponent 3:doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie hĺbkovej analýzy molekulárno genetických dát vo vysledovanosti potravín
Abstrakt:
V súčasnosti môžeme sledovať tendenciu zvyšovania záujmu konzumentov o autentifikáciu potravy, ktorú platia, hlavne ak ide o drahšie produkty ako organické potraviny, "fair trade" produkty, alebo produkty s chráneným označením pôvodu. Pridaná hodnota produktu je pojem charakterizujúci potravinu a jej schopnosť odlíšiť sa od podobných potravín prostredníctvom geografického miesta pôvodu, environmentálneho prístupu, senzorickej kvality, ručnej výroby alebo funkcionality. Zvyšovanie globálneho pohybu produktov živočíšnej výroby viedlo k zvýšeniu problémov, ktorým čelia regulačné orgány v snahe garantovať bezpečnosť a nezávadnosť importovaných potravín. Problémy, ktorým je potrebné čeliť, sú hlavne autentifikácia a identifikácia vo vzťahu k bezpečnosti potravín, pre získanie istoty, že produkt neobsahuje nežiaduce mikroorganizmy a chemické komponenty. Jednou z najzložitejších otázok týkajúcich sa hodnotenia potravín je spoľahlivosť analýz, preto by mal byť monitorovaný celý potravový reťazec. V procese vysledovateľnosti zvierat, jatočných tiel a produktov sa v súčasnosti používajú ušné známky, zvierací pas, plomby a značenia. Súčasné problémy s falšovaním však vyžadujú pokrokovejšie metódy v technikách verifikácie potravín. Použitie DNA markerov sa javí ako vhodné pre identifikáciu mäsa. V súčasnosti môžeme konštatovať, že je málo informácií o spôsoboch odberu vzoriek a o štruktúre hodnotených populácií. Cieľom predkladanej práce je analyzovať použiteľnosť DNA markerov vo vysledovateľnosti potravín so zameraním na overovanie pôvodu mäsa. V tejto súvislosti je nevyhnutné používať moderné štatistické metódy založené na hĺbkovej analýze dát a asistovanom učení. Techniky odvodené od asistovaného rozpoznávania vzorov používajú informácie o klasifikácii známych vzoriek na to, aby dokázali zaradiť neznáme vzorky. Široká paleta metód asistovaného učenia bola použitá za účelom zhodnotenia vysledovateľnosti mäsa a jeho identifikáciu na úrovni indivídua. Genetická štruktúra populácie jeleňov pola použitá ako model pre rôzne štatistické postupy. Výsledky publikované v predkladanej práci poukazujú na fakt, že je možné klasifikovať neznámu vzorku len s využitím genetických dát. Genetická diverzita pozorovaná v genetických dátach obsahuje dostatok informácií na identifikáciu zvierat a ich produktov pochádzajúcich z farmy a divej prírody. Model je použiteľný na klasifikáciu iných logických jednotiek ako je krajina pôvodu, značka a iné.
Kľúčové slová:
potraviny, bezpečnosť, molekulárno-genetické dáta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene