Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Veterinary Sciences (FAaFR)

Contacts
     
Graduate
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of reproductive parametres of sows in the Agricultural firm Žirany
Written by (author):
Ing. Beáta Kamenická
Department: Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
Thesis supervisor:
Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo vyhodnotiť reprodukčné ukazovatele prasníc plemena Biela ušľachtilá v počte 30 kusov. Ošípané patria medzi najplodnejšie druhy hospodárskych zvierat a ich plodnosť sa hodnotí ako vysoká. Medzi reprodukčné vlastnosti patrí predovšetkým plodnosť, odstav prasiat, mliekovosť. My sme u daného plemena hodnotili tieto reprodukčné parametre: dĺžka gravidita, dĺžka laktácie, obdobie od prvého pripúšťania od odstavu, medziobdobie, počet pripúšťaní, prasnosť po prvom pripúšťaní, index fertility, počet všetkých narodených ciciakov (z nich počet živonarodených a mŕtvonarodených ciciakov) a ročný odstav na prasnicu. Priemerná dĺžka gravidity v hodnotenom chove bola 115,2 dní. Priemerná dĺžka laktácie bola 32,6 dní. Obdobie od prvého pripúšťania od odstavu bolo 9,2 dňa. Priemerné medziobdobie v chove bolo 163,4 dní. Počet vrhov na prasnicu za rok 2,23. Prasnosť po prvom pripúšťaní bola 95,89 %. Čistý index fertility v chove bol 1,07 %. Percento mŕtvonarodených ciciakov bolo 17,59 %. Priemerný počet živonarodených ciciakov na jeden vrh bol 9,9 ks. V chove bolo odstavených 25,57 ks na prasnicu. Reprodukcia ošípaných je ekonomicky najvýznamnejšia, vedomostne, finančne a chovateľskými podmienkami najnáročnejšia časť ich chovu. Vytvára hlavný predpoklad jeho efektívnosti a dotýka sa základnej biologickej vlastnosti zachovania druhu. Základným predpokladom pre dosahovanie vysokej úžitkovosti u ošípaných je zdravie. Len zdravé, životaschopné a kondične vyspelé jedince sú schopné podať optimálny výkon v chove. Dosiahnutie takéhoto stavu si vyžaduje realizovať zodpovedajúce zdravotné a zoohygienické postupy v boji proti pôvodcom infekčných a inváznych ochorení, ako aj činiteľov vyvolávajúcich neinfekčné choroby a poruchy látkovej výmeny. Zhodnotenie sa realizovalo na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku na farme Žirany v bežných chovateľských podmienkach. Výsledky reprodukčných parametrov sú spracované formou výpočtov a tabuliek z údajov uvedených v kartách plemenníc.
Key words:reprodukčné parametre, reprodukcia, prasnica, plodnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited