Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Veterinary Sciences (FAaFR)

Contacts     Graduate
     
Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Written by (author):
Ing. Martin Nosáľ
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou vybraných reprodukčných ukazovateľov plodnosti mliečneho plemena s voľným ustajnením . Chov hovädzieho dobytka sa už dlhšiu dobu stretáva so stále sa zhoršujúcimi ukazovateľmi reprodukcie, čo môže mať za následok zníženie ekonomickej efektivity výroby mlieka a mäsa. Cieľom práce je vyhodnotenie vybraných vplyvov ovplyvňujúcich reprodukciu dojených kráv na poľnohospodárskom družstve Klokoč. Údaje o reprodukcii boli získané zo záznamov a zootechnickej evidencie za rok 2013. Do sledovania bolo zaradených celkom 50 kusov dojníc holštajnského plemena (H100), u ktorých boli zisťovane a následne hodnotene tieto ukazovatele: inseminační interval, inseminačný index, servis perióda, medziobdobie. U kráv bolo prevedených celkom 77 inseminácii pokým nedošlo k oplodneniu. Zistené výsledky ukázali, že z reprodukčných ukazovateľov plodnosti bol uspokojivý len inseminační index. Dĺžka inseminačného intervalu činila v priemere 92,22 dne. Ostatné hodnoty reprodukčných ukazovateľov boli zistené oproti priemerným hodnotám u holštajnského dobytka na Slovensku ako výrazne podpriemerné. Priemerná servis perióda u sledovaného stáda dojníc bola 126,24 dňa a dĺžka medziobdobia bola 412,06 dňa a hodnota inseminačného indexu bola 1,54. Chovatelia by však nemali zabúdať nato, že medzi reprodukciou a úžitkovosťou je záporná korelácia, preto sa v chovoch s výbornou mliekovou úžitkovosťou vyskytuje omnoho viacej problémov v oblasti reprodukcie. Kľúčové slová: plodnosť, reprodukčné ukazovatele, medziobdobie, dojnica
Key words:
plodnosť, reprodukčné ukazovatele, medziobdobie, dojnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited