Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
Lesson
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
PERFORMANCE EVALUATION OF SLOVAK PIED CATTLE
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Iveta Szencziova, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie úžitkových vlastností Slovenského strakatého dobytka
Summary:
Bakalárskaapráca jeazameranáanaahodnotenie úžitkovýchavlastností slovenského strakatéhoadobytka. Na základeapreštudovanej literatúryasme sa zamerali naakombinovanú úžitkovosťaslovenského strakatéhoaplemena, na jehoamäsovú a mliekovúaúžitkovosť. Schopnost'aprodukovať mäso a mlieko jeajedným z najdôležitejšíchaekonomických ukazovateľov pri choveakombinovaného typuahovädziehoadobytka. Tieto dve komodity zohrávajúaveľmi dôležitú úlohuanielen vo výživeazvierat ale aj voavýživeaľudí. Priachove kombinovanýchaplemien dobytka soazameraním na mäsovú a mliekovú úžitkovosťazohrávajú veľkúaúlohu negatívneafaktory, ktoré ovplyvňujúakvalitu a tvorbu mliekaaprodukciuamäsa, a majú nepriazdnivýavplyv na ekonimiu a efektívnosťachovu.Medzi tietoafaktory patria napríkladavýživa, vekazvieraťa ustajnenie. V predloženejazáverečnej práci sme popísaliafaktory vplývajúce na namiavybratéaukazovatele. Slovenskéastrakaté plemeno sa bude sa naďalejašlachtiť v smereakombinovanej úžitkovosti,aa týmapádom bude mať naďalejavýznamnéapostavenie v choveahovädzieho dobytka naanašomaúzemí vďaka výbornejamliekovej a mäsovejaúžitkovosti. Záveromapráce môžeme zo získanýchapoznatkov odporučit' chov slovenského strakatého plemena na vysokúaprodukciu mlieka, ale aj naaprodukciu mäsa, ktoré sú dôležitouasurovinouapre potravinárskyapriemysel.
Key words:
slovenské strakaté plemeno, hodnotenie, ukazovateľ, mlieko, mäso, charakteristika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited