Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 

     
     
Lesson     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The influence of the waste water treatment facility on the mikrobiological condition of the pond VPP-Kolíňany
Written by (author): Ing. Victoria Eve Csanadi
Department:
Department of Veterinary Sciences (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv čističky odpadových vôd na mikrobiologický stav rybníka VPP-Koľíňany
Summary:
V diplomovej práci sa čitateľ oboznamuje s významom vody pre ľudstvo a živočíšne ekosystémy. Voda je nevyhnutná zložka pre život všetkých organizmov, no i napriek tomu človek svojím neuváženým a nedôsledným zásahom túto najdôležitejšiu látku znehodnocuje. Týmito dôsledkami sa jej akosť mení a človek musí jej kvalitu vrátiť do pôvodného stavu. Podľa využitia vody pre účely človeka sa rozdeľujú procesy čistenia, čím sa ich vlastnosť prinavráti. Ak by procesy čistenia neboli uskutočnené, stav vody sa bude zhoršovať, čím by ich funkcia zanikla. Bez čistenia odpadových vôd odvádzaných do povrchových vôd by sa znemožnil život a reprodukcia pôvodných druhov rýb. Samočistiaca schopnosť vôd by bola nedostačujúca. V predloženej práci sme preto analyzovali účinnosť čistenia odpadových vôd v obci Kolíňany, kde sú odpadové vody vedené cez kanalizáciu až do čistiarne odpadových vôd. Táto čistiareň situovaná v obci Kolíňany sa nachádza pri toku Bocegaj. Cieľom práce je verifikovať na základe poznatkov odbornej literatúry a prevedenia samostatného výskumu hodnotenia účinnosti čističky odpadových vôd a sledovanie na základe získaných údajov z potoka Bocegaj a rybníka Kolíňany ich dopadu na mikrobiologickú štruktúru v rokoch 2014 a 2015. Mikrobiologické údaje sme overovali na základe indikátorov fekálneho znečistenia vôd, čo sú escherichia coli a enterokoky a pre mikromycéty sú to kvasinky a plesne. Komparácia údajov bola prevedená na základe analýzy s nariadením vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Prevedené skúmanie bolo vykonané aj s aplikovaním Slovenskej technickej normy 757143.
Key words:čistička odpadových vôd, odpadová voda, povrchová voda , mikrobiológia vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited