Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Identification number: 1252
University e-mail: tomas.kanka [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Veterinary Sciences (FAaFR)

Contacts
     
Graduate     Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Morphometric analysis of the villi of the small intestine of neonatal pigs
Written by (author): Ing. Eulália Ďurišková
Department:
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Morfometrická analýza klkov tenkého čreva neonatálnych prasiat
Summary:
U cicavcov je všeobecne známe, že mledzivo je nevyhnutnou súčasťou výživy v prvých dňoch ich života. Optimálny rozvoj tráviacej sústavy a vývoj imunitného systému prasiat zabezpečíme včasným, pravidelným a dostatočným príjmom mledziva. Ciciaky sa rodia sa s obmedzenou funkciou tráviacej sústavy a imunitný systém nie je vyvinutý. Je dôležité uvedomiť si, že sliznica tenkého čreva je najaktívnejšia z hľadiska prestupu imunoglobulínov len prvých 12 hodín života a postupom času sa táto funkcia znižuje. Pre tieto dôvody je dôležité zabezpečiť včasný, pravidelný a dostatočný príjem mledziva. V práci sme sa zamerali na morfometrické vyjadrenie veľkosti klkov v častiach tenkého čreva: dvanástnik, lačník a bedrovník. Merania boli realizované z histologických preparátov tenkého čreva farbených metódou Hematoxilín-eozín (prehľadné farbenie), v intervale pred prijatím mledziva (0 hod.), ďalšie v intervaloch 3, 6 a 12 hodín po prijatí mledziva v kontrolnej a v pokusnej skupine, vyjadrené v mikrometroch. Zvieratá pokusnej skupiny pochádzali z chovu postihnutého syndrómom PRRS (potvrdený ŠVS), kontrolná skupina - chov bez výskytu infekcie. Vyhodnotenie vzoriek sme vykonávali pod mikroskopom Olympus Provis AX, programom Image Pro Plus. Zistili sme, že veľkosť klkov bola väčšia v časti dvanástnika a lačníka kontrolnej skupiny, no pri bedrovníku vykazovala vyššie hodnoty v pokusnej skupine v intervale pred prijatím mledziva a 3 hodiny po jeho prijatí. Zaujímavý vývoj bol zistený 6 hodín po prijatí mledziva, kde pokusná skupina vykazovala v lačníku vyšší rast klkov a v bedrovníku sme zaznamenali pokles rastu. Po 12 hodinách sme zistili najväčšie hodnoty vo dvanástniku kontrolnej skupiny, v lačníku dominovala pokusná skupina a hodnoty v bedrovníku boli približne rovnaké v oboch skupinách. Z uvedeného vyplýva, že rast a rozvoj slizničnej vrstvy tenkého čreva v pokusnej skupine nebol rovnomerný ako pri kontrolnej skupine. Je možné domnievať sa, že vírus PRRS ovplyvnil rast klkov a tým aj resorpciu imunoglobulínov z čreva do krvi prasiat.
Key words:tenké črevo, neonatálne prasatá, klky čreva, morfometria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited