Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparácia multilevelového marketingu a marketingovej komunikácie v kontexte teórie a praxe
Autor: Ing. Barbora Salvová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparácia multilevelového marketingu a marketingovej komunikácie v kontexte teórie a praxe
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je porovnať spôsoby a prvky, aké pouţívajú dva rozdielne systémy podnikania pri svojej marketingovej komunikácii so zákazníkmi. Prvým zo systémov je klasický predaj, resp. klasické podnikanie. Druhý systém predstavuje Multi Level Marketing. V teoretickej časti predstavíme podrobnejšie oba systémy a spôsoby, akým na trhu participujú. V poslednej kapitole tejto časti bude našim cieľom oba spomínané systémy navzájom porovnať práve z teoretického pohľadu. Diplomová práca bude rozdelená do štyroch nosných kapitol a viacerých podkapitol. Ilustrujeme v nej 16 obrázkov a 13 tabuliek. Hlavným zámerom praktickej časti bude predstaviť samotnú analyzovanú spoločnosť FM Group, ktorú budeme v diplomovej práci skúmať a zároveň rôznymi zaujímavými časťami ako je SWOT analýza, analýza konkurenčného prostredia spoločnosti , interview s dvoma úspešnými ľuďmi v tomto podniku fungujúcom na báze sieťového marketingu, či rôzne matematicko-štatistické operácie a následne podloţiť zistené výsledky do záveru celej práce. Ciele diplomovej práce sme úspešne splnili a zistili sme, ţe dva zdanlivo rozdielne systémy, môţu vyuţívať rôzne marketingové prvky, ktoré ich spájajú. Veríme, ţe diplomová práca má svoj význam pri rôznym marketingových prieskumoch i kvôli tomu, ţe na Slovensku absentuje literatúra o sieťovom marketingu, či komparácií mlm a klasického predaja.
Kľúčové slová:Multi Level Marketing, marketingová komunikácia, prvky komunikačného mixu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene