Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Exportný marketing ako forma vstupu firmy na zahraničný trh
Autor: Ing. Gabriel Hengerič
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Exportný marketing ako forma vstupu firmy na zahraničný trh
Abstrakt:Exportný marketing ako stratégia expanzie je považovaný za dlhodobé strategické rozhodnutie firiem, ak ide o tempo rastu vývozu na trh v priebehu času a rozdelenie marketingového úsilia medzi rôznymi vývoznými trhmi. Vzhľadom k tomu, exportný marketing ako stratégia expanzie bola považovaná za potenciálne významný determinant firmy vo vývoznej výkonnosti, voľba konkrétnej vývoznej trhovej stratégie predpokladá významný vplyv na formovanie firmy na celkovom exportnom marketingu stratégie marketingového mixu, a nakoniec na jeho exportnom výkone. Preto väčšina štúdií o exportných stratégiách zvyčajne navrhuje tento konkrétny typ rozširovania stratégie exportného marketingu ako za ideálny prostriedok na dosahovanie lepšej exportnej výkonnosti. Cieľom diplomovej práce je objasnenie pôsobnosti a adaptability vybraného subjektu na zahraničných trhoch (Slovensko a Maďarsko) so zameraním na spôsob vstupu na zahraničný trh a skúmanie konkurencie na zahraničnom trhu. Skúmania boli uskutočnené na základe prípadových štúdií, dostupných informácií z osobného pohovoru a nadobudnutých skúseností. Štruktúra praktickej časti diplomovej práce je rozdelená na tri hlavné časti. Prvá časť je zameraná na všeobecné informácie o vybranom subjekte. V ďalšej kapitole sme sa venovali analýze exportu krajín Slovensko a Maďarsko a vzájomný zahraničný obchod. Tretia časť sa venuje už prezentácii dosiahnutých výsledkov, resp. charakteristike exportu vybraného subjektu, kde je popísané pôsobenie a adaptácia na zahraničnom trhu, prehľad objemu obratu na zahraničnom trhu a zhodnotenie konkurenčného prostredia. Zo získaných skúseností a informácií medzi Slovenskom a Maďarskom sú rozdiely v spotrebiteľskom správaní obyvateľstva. Úlohou diplomovej práce bolo na základe všetkých získaných a dostupných údajov zhodnotiť situáciu spoločnosti a navrhnúť zo strany marketingu vhodné nástroje na lepšie zviditeľnenie do povedomia spotrebiteľov a možnosti zvýšenia objemu exportu na maďarskom trhu. Na základe týchto skutočností je pre spoločnosť nevyhnutná prispôsobenie sa zahraničnému trhu. Ale napriek tomu sa spoločnosť snaží o štandardizáciu výroby produktov a príslušných chutí hotových výrobkov.
Kľúčové slová:export marketing, tržby, vstup na zahraničný trh, adaptácia, analýza konkurencie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene