Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komparatívna štúdia vybraných kampaní realizovaných Guerilla marketingom.
Autor: Ing. Elena Gajdošíková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Récky, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komparatívna štúdia vybraných kampaní realizovaných Guerilla marketingom.
Abstrakt:Téma bakalárskej práce sa zaoberá porovnávaním vybraných kampaní realizovaných guerilla marketingom. Hlavným cieľom bakalárskej práce je porovnanie vybraných guerillových kampaní, doplnené o možnosti využitia tohto média na Slovensku ako aj vnímanie spotrebiteľov guerilových kampaní. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Jadrom prvej kapitoly je, zamerať sa v teoretickej rovine na marketingový mix, marketingovú komunikáciu, nové trendy v marketingovej komunikácii. Vysvetlíme si pojmy ako guerilla marketing a jeho nástroje, ciele, typy a rozdiel medzi tradičným marketingom a guerillovým. V závere tejto kapitoly je popísaných 16 zlatých pravidiel otca guerilla marketingu J. C. Levinsona. V ďalšej časti práce je definovaný cieľ bakalárskej práce a jeho čiastkové ciele, ako aj metodika práce a metódy skúmania, ktorými sa snažíme daný cieľ dosiahnuť. Posledná, štvrtá kapitola je vlastná práca a skladá sa z troch podkapitol. Prvá podkapitola sa zaoberá opisom mediálneho trhu na Slovensku. Druhá podkapitola je venovaná využívaniu guerillového marketingu na Slovensku. Najdôležitejšou časťou vlastnej práce je štvrtá podkapitola, ktorá obsahuje vlastný marketingový prieskum. Cieľom prieskumu bolo zistiť ako vplývajú jednotlivé guerillové kampane na spotrebiteľov. Dotazník bol zvolený ako metóda opytovania, ktorým sme oslovili 100 respondentov. Získané informácie sme následne vyhodnotili. Na základe týchto informácií sme sa pokúsili navrhnúť odporúčania pre prax podnikov s použitím guerilla marketingu ako novej formy marketingovej komunikácie.
Kľúčové slová:marketing, marketingová komunikácia, nové trendy v marketingu, guerilla marketing, guerillové kampane

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene