Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Interná a externá komunikácia vo vybranom podniku
Autor: Ing. Klaudia Magová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Interná a externá komunikácia vo vybranom podniku
Abstrakt:Cieľom predloženej diplomovej práce s názvom "Interná a externá komunikácia vo vybranom podniku" je upriamiť pozornosť a zároveň posúdiť úroveň internej a externej komunikácie. Prvá, teoretická časť práce sa zameriava na vysvetlenie základných pojmov ako je komunikácia, komunikačný proces, komunikačné funkcie, bariéry komunikácie v podniku, interná a externá komunikácia. Druhá, praktická časť práce je venovaná samotnej charakteristike podniku a zhodnoteniu internej a externej komunikácii v spotrebnom družstve COOP Jednota. Zameriavame sa predovšetkým na to, ako prebieha komunikácia vo vnútri podniku a ako prebieha komunikácia navonok. Efektívna komunikácia predstavuje pre podniky základný predpoklad ich fungovania. Z tohto dôvodu sa podnikateľské subjekty musia snažiť o čo najlepšiu komunikáciu najnovších informácií, správ, ale aj poskytovať určitý obraz o svojom podniku, prezentovať ho v dobrom svetle, prezentovať svoj imidž, prípadne svoju podnikateľskú kultúru. Práve poruchy, ktoré môžu v komunikácii nastať sú často príčinou problémov v riadení, ako aj v medziľudských vzťahoch. Podnikateľské subjekty komunikujú so svojimi spolupracovníkmi a zamestnancami o cieľoch, o hľadaní najlepších spôsobov ich naplnenia, pri riešení konfliktov, či problémov. Na druhej strane komunikujú s verejnosťou, so svojimi obchodnými partnermi a zákazníkmi o zmenách, nových produktov a službách, ktoré poskytujú. Preto sa musia usilovať o čo najlepšie zvládnutie zásad efektívnej komunikácie, neustále zdokonaľovať svoje komunikačné zručnosti a efektívne zvládnuť komunikačné techniky a prostriedky. Súčasťou predloženej diplomovej práce je vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý je aplikovaný na zamestnancov a zákazníkov COOP Jednoty. Uskutočnený prieskum nám umožní vytvoriť si obraz o tom, aké komunikačné prostriedky podnik najviac uplatňuje, aký systém komunikácie uprednostňuje, zistiť spokojnosť zákazníkov s tým, ako podnik podáva správy, informuje o svojich produktoch a službách, ako aj zhodnotiť prístup podniku a jeho jednotlivých zamestnancov k zákazníkom.
Kľúčové slová:externá komunikácia, zákazníci, interná komunikácia, komunikácia, komunikačný proces

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene