Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Nákupná motivácia spotrebiteľa ovplyvnená reklamnými médiami
Autor: Ing. Kvetoslava Rolincová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Nákupná motivácia spotrebiteľa ovplyvnená reklamnými médiami
Abstrakt:Reklama obklopuje každého bez rozdielu, pretože všetci sme spotrebiteľmi a vyhnúť sa jej, je v dnešnej dobe prakticky nemožné. Pre zadávateľov sa stáva čím ďalej, tým väčšou výzvou. Nároky spotrebiteľov sa neustále zvyšujú a na trhu pôsobí veľké množstvo firiem. Predmetom skúmania bakalárskej práce bol vplyv reklamných médií na nákupnú motiváciu spotrebiteľa. Primárnou príčinou objasnenia problematiky reklamy a jej vplyvu na spotrebiteľov bola skutočnosť, že v súčasnej dobe existuje čoraz viac reklamných médií, ktoré sa snažia prostredníctvom rôznych stimulov pôsobiť na ľudské zmysly a v konečnom dôsledku vyvolať u spotrebiteľov pocit, že si zvolili ten správny výrobok alebo službu. V dôsledku toho táto bakalárska práca poukazuje na to, ktoré reklamné médiá najviac ovplyvňujú zákazníkov, aké motivačné prostriedky sú uplatňované na nich a ktoré faktory ich najviac ovplyvňujú. Obsahovo je práca rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú definované tie najdôležitejšie pojmy používané a potrebné na vypracovanie bakalárskej práce. V prvom rade je vysvetlená podstata marketingovej komunikácie. Bližšie sme sa venovali reklame a reklamným médiám. Ďalej sme definovali spotrebiteľské správanie, ktoré ovplyvňujú mnohé faktory a s ním súvisiacu nákupnú motiváciu. V druhej a tretej kapitole je rozpracovaný cieľ a metodika práce, kde sú vymedzené parciálne ciele, podrobný postup pri vypracovaní bakalárskej práce, vrátane prieskumu prostredníctvom dotazovania a stanovenie hypotéz. Posledná a najdôležitejšia kapitola má názov vlastná práca, ktorej cieľom je vyhodnotiť pôsobenie reklamných médií na spotrebiteľské chovanie prostredníctvom dotazníkov. Marketingový prieskum sme realizovali v Nitrianskom kraji, kde sme dopytovali respondentov vo veku od 18 rokov. V tejto časti sú podrobne rozobraté všetky výsledky a zistenia získané z vyplnených dotazníkov. Celú prácu dotvárajú návrhy a opatrenia, ktoré nám budú slúžiť na štatistické zobrazenie vplyvu reklamných médií na opýtaných respondentov.
Kľúčové slová:reklama, reklamné médiá, motivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene