Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Marketingový mix a inovatívny marketing v skúmanom podniku
Autor: Ing. Lenka Szekeresová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Berčík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Marketingový mix a inovatívny marketing v skúmanom podniku
Abstrakt:Na začiatku tretieho tisícročia už nestačí len vzbudenie pozornosti zákazníkov, trendy v marketingu sa orientujú na otvorenú komunikáciu so zákazníkmi, k čomu smeruje ich udržanie a predovšetkým vytváranie vernosti k podniku a jeho produktom. Dôležitým nástrojom v trendoch sa stáva inovácia, vďaka ktorej sa podniky usilujú rozšíriť služby pre doterajších zákazníkov. Hlavným cieľom bakalárskej práce je skúmanie aktuálnej ponuky služieb, marketingového mixu a inovácií vybraného podniku. Predmetom bola analýza spoločnosti T.P.D. TRANSPORT, s.r.o. pôsobiaca v Nových Zámkoch v segmente prepravy a zasielateľských služieb. Parciálnym cieľom bakalárskej práce bolo spracovať SWOT analýzu z pohľadu marketingového mixu a inovatívneho marketingu a spracovať dotazníkový prieskum. V teoretickej časti bakalárskej práce bola zameraná pozornosť na objasnenie termínov ako je marketing a jeho význam v podniku, marketingový mix, marketing služieb, marketingové inovácie a inovatívny marketing v malých a stredných podnikoch. Analytická časť bakalárskej práce obsahuje popis spoločnosti a jej hospodársky výsledok. V ďalšej časti je zameraná pozornosť na jednotlivé nástroje marketingového mixu, na inovatívny marketing a aktuálny prehľad o marketingových stratégiách. Súčasťou bakalárskej práce je aj dotazník zameraný na zisťovanie klientskej spokojnosti a názorov na marketingovú činnosť a inovácie spoločnosti T.P.D. TRANSPORT, s.r.o.. Na základe výskumu sa zistili názory a postrehy obchodných partnerov spoločnosti na rozšírenie portfólia o nové služby. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že inovačná činnosť prináša nárast frekvencie využívaných služieb čo upevňuje konkurenčnú výhodu a vytvára nové príležitosti na trhu. Záverečná časť obsahuje návrhy na zefektívnenie marketingovej činnosti spoločnosti, ktoré by po aplikovaní mali zlepšiť budovanie lojality k spoločnosti.
Kľúčové slová:inovatívny marketing, marketingový mix, inovácie, SWOT analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene