Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Negatívny dopad marketingu na spotrebiteľov
Autor: Ing. Elena Gajdošíková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Berčík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Negatívny dopad marketingu na spotrebiteľov
Abstrakt:Téma diplomovej práce sa zaoberá negatívnym dopadom marketingu na spotrebiteľov. Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie negatívneho dopadu marketingu na spotrebiteľov, prostredníctvom konkrétnych situácií, vplyvu zakázaných a neetických reklám, postupov obchodníkov a ochrany spotrebiteľov. Pre dosiahnutie daného cieľa je potrebné vysvetliť teoretické východiská, ktoré sú obsiahnuté v prvej kapitole diplomovej práce. Zameriavame sa na definíciu marketingu, marketingového mixu, nových trendov v marketingu. Oboznámime sa s vybranými nelegálnymi obchodnými praktikami manipulujúcimi so zákazníkom. Vysvetlíme si výklad pojmu ako etický marketing, spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie a taktiež sa budeme koncentrovať na inštitúcie, ktoré ochraňujú spotrebiteľa pred negatívnym dopadom marketingu. V ďalšej časti práce definujeme cieľ diplomovej práce a jeho čiastkové ciele, ako aj metodiku práce a metódy skúmania, ktorými sa snažíme daný cieľ dosiahnuť. Posledná, štvrtá kapitola je vlastná práca a skladá sa zo štyroch podkapitol. Prvá podkapitola vlastnej práce je prehľad o negatívnom pôsobení marketingu a predajných techník vybraných obchodných reťazcov na spotrebiteľov. Druhá podkapitola vlastnej práce zhodnocuje podávanie podnetov na posúdenie porušenia etického kódexu Rade pre reklamu, ako aj na poukázanie konkrétnych príkladov reklám, u ktorých bol pozitívny nález v prípade rozporu s etickým kódexom, ale aj negatívny preukázaný vplyv. Posledná časť vlastnej práce je tvorená dotazníkovým prieskumom a pozorovaním. Otázky v dotazníkovom prieskume boli zacielené na marketingovo-predajné praktiky v obchodných reťazcoch a na zakázanú a neetickú reklamu a ich vnímanie spotrebiteľom. Na základe vyhodnotených výsledkov dotazníkového prieskumu a pozorovania uvádzame možné návrhy a odporúčania pre spotrebiteľov, ale aj pre predajcov.
Kľúčové slová:etický marketing, marketingové trendy, marketingovo-predajné taktiky, negatívny dopad, ochrana spotrebiteľa, Rada pre reklamu, zakázaná reklama

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene