Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Reštauračný marketing a faktory prostredia vybranej prevádzky vplývajúce na hostí
Autor: Ing. Michaela Jagdwirthová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Rojko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Reštauračný marketing a faktory prostredia vybranej prevádzky vplývajúce na hostí
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na reštauračný marketing a faktory prostredia reštaurácie Starý Biskupský Hostinec vplývajúce na hostí. Hlavným cieľom práce je skúmanie reštauračného marketingu a faktorov prostredia vo vybranej prevádzke Starý Biskupský Hostinec konkrétnejšie dvoch vybraných faktorov prostredia priamo vplývajúcich na hostí. Prvým je interný faktor prostredia – „Sladké menu“ a druhým je externý faktor prostredia - parkovacia plocha. V závere práce je dotazníkový prieskum z ktorého vyplývajú návrhy a odporúčania na zlepšenie reštauračného marketingu a interných a externých faktorov prostredia. Diplomová práca je tématicky rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sa venujeme teoretickej časti - vymedzeniu pojmu marketing, marketingový mix vo sfére služieb a jeho nástroje, atmosféra prevádzky, interiérové a exteriérové faktory prostredia prevádzky a trendy v gastronómií a v reštauračnom marketingu. V ďalšej časti diplomovej práce je definovaný cieľ a parciálne ciele práce. V tretej kapitole sú popísané metódy a metodologický postup využitý pri písaní diplomovej práce. V poslednej kapitole sa venujeme aktuálnemu prehľadu o gastronomických zariadeniach v nitrianskom kraji, predstaveniu reštaurácie Starý Biskupský Hostinec, prehľadnému spracovaniu a skúmaniu atmosféry prevádzky a jej interným a externým faktorom. V závere štvrtej kapitoly sa zaoberáme vyhodnoteniu nami navrhnutého dotazníka a formulácií návrhov a odporúčaní pre lepšie fungovanie reštaurácie a jej marketingu.
Kľúčové slová:Marketing, Reštauračný marketing, Marketingový Mix, Interné a externé faktory prostredia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene