Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Johana Paluchová, PhD.
Identifikačné číslo: 1258
Univerzitný e-mail: johana.paluchova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Country marketing a imidž vybranej krajiny pôvodu produktu
Autor: Ing. Michaela Krajčíková
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: Ing. Johana Paluchová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Neomániová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Country marketing a imidž vybranej krajiny pôvodu produktu
Abstrakt:Country marketing predstavuje ucelenú propagáciu danej krajiny za účelom jej zviditeľnenia a zlepšenia mienky o krajine v zahraničí. Marketing krajiny je úzko prepojený s jej imidžom a pomáha dotvárať národnú značku. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť obsahuje stručný prehľad literatúry na danú tému a vysvetľuje pojmy ako destinácia, destinačný marketing a manažment, marketing krajiny, organizácia cestovného ruchu, značka krajiny a jej imidž či krajina pôvodu produktov. Druhú časť tvorí vlastná práca, ktorá je vypracovaná na základe stanovených cieľov a metodiky. Pozostáva z dvoch podkapitol - prvá sa venuje fungovaniu destinačného marketingu na Slovensku a organizáciám ho zabezpečujúcim, druhá spracováva vnímanie imidžu Slovenskej republiky. Vlastná práca obsahuje tiež rozhovor s komunikačnou riaditeľkou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na danú tému, výsledky z dotazníkového prieskumu a ich vyhodnotenie. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť úroveň marketingu a imidžu Slovenska prostredníctvom primárnych a sekundárnych zdrojov. Dotazníkového šetrenia sa zúčastnilo 100 respondentov, pričom otázky boli zamerané na vnímanie prezentácie Slovenska v zahraničí, znalosti o slovenských výrobkoch a producentoch ako aj tvorbu pozitívneho a negatívneho imidžu o našej krajine. Takmer polovica respondentov nevie o existencií Slovenskej agentúry pre cestovnú ruch a väčšina opýtaných považuje propagáciu Slovenska v zahraničí za slabú, nedostatočnú. Pozitívom je, že skoro všetci respondenti poznajú výrobky, ktoré sa vyrábajú na Slovensku. Podľa respondentov na pozitívny imidž krajiny pôsobia najviac kvalitné výrobky a služby a ich primerané ceny, naopak, negatívny imidž spôsobuje medzinárodná politika a naši politici.
Kľúčové slová:marketing krajiny, destinačný manažment , imidž krajiny, značka krajiny, krajina pôvodu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene