Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Identification number: 1259
University e-mail: lenka.lackoova [at] uniag.sk
 

     
Graduate
     
          
Projects
     
     Bodies     Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Adameová
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
April 2018
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Adameová
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia v katastrálnm území Uhrovec
May 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Barlíková
Environmentálne značky a vyhlásenia ako dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky v SR
May 2015
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Barlíková
Posudzovanie životného cyklu výrobkov
April 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Galina Bódišová
VYHODNOTENIE IMPLEMENTÁCIE A NÁVRH ZLEPŠENIA SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA ISO EN 14001:2004 V organizácii kvant spol. s.r.o
May 2012
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Bochnovičová
Analýza vybraných environmentálnych indikátorov v podniku OTC Hlohovec
May 2012
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Bulák
STANOVENIE PARAMETROV POVRCHU MIKRORELIÉFU BLÍZKOU DIGITÁLNOU FOTOGRAMETRIOU
May 2015
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Alan Hrabovský
Hodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom území
April 2021
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Hudecová
Riešenie environmentálnych záťaží v oblasti odpadového hospodárstva v okrese Banská Bystrica
April 2016
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Jakubíková
Analýza abiotických zložiek ŽP v katastrálnom území Klátová Nová Ves
May 2016
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Jakubíková
Výpočet intenzity vodnej erózie v katastrálnych územiach Klátova Nová Ves a Janova Ves a návrh protieróznych opatrení
April 2018
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Jančovičová
Environmentálne označovanie produktov ako jeden z dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Kmečová
Rekultivácie skládky odpadov pre nie nebezpečný odpad Skalka,  Stará Ľubovňa
May 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jakub Kočica, PhD.
KVALITATÍVNE POROVNANIE METÓD MERANIA MIKROTOPOLÓGIE RELIÉFU PÔDY
May 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Krátka
Monitorovanie a hodnotenie kvality povrchových vôd na hornom úseku rieky Źitava
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Krátka
Monitorovanie a hodnotenie kvality povrchových vôd na hornom úseku rieky Źitava
May 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Križan
Environmentálne manažérske systémy v Západoslovenskej energetike, a.s.
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Lacuška
Výpočet intenzity veternej erózie pomocou meraných zrnitostných charakteristík pôdy vo vybranom katastrálnom území
April 2018
Displaying the final thesis
19.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Maroš Macko
Vplyv vegetačného krytu na intenzitu veternej erozie
April 2017Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
Zhodnotenie druhotnej krajinnej štruktúry v katastrálnom území Žirany
May 2015Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominika Raffayová
Analýza zmien krajinnej pokrývky vo vybranom území
April 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Strýčková
Environmentálne hodnotenie prevádzky na spracovanie ojazdených a starých vozidiel v procese EIA
April 2017
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Strýčková
Zhodnotenie stavu bioplynových staníc v SR, bioplynovej stanice PLYNEX s.r.o
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Szalaiová
Hodnotenie kvality abiotických zložiek životného prostredia v okrese Nitra
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Sabína Ševčíková
Návrh miestneho územného systému (MÚSES) pre katastrálne územie Žabokreky nad Nitrou
May 2015
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Vančišin
Analýza odpadového hospodárstva v meste Nitra
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Vereš
Analýza rozsahu a vplyvov navrhovaných činností v procese EIA ukončených v zisťovacom konaní
April 2017
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress