Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty     Výučba     Projekty     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Verifikácia efektu čistenia bioplynu na fyzikálno-chemickom princípe
Autor: Ing. Marián Fodora, PhD.
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce:
Oponent 1:prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Oponent 2:
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Oponent 3:
doc. Ing. Ľubomír Gonda, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Verifikácia efektu čistenia bioplynu na fyzikálno-chemickom princípe
Abstrakt:Trend úpravy bioplynu na plnohodnotné palivo biometán, ktorý je alternatívou zemného plynu, predstavuje zvyšený nárast v krajinách Európskej únie a poskytuje rozvoj pre novokoncipovanú vednú oblasť -- bioenergetiku. Dôležitú úlohu okrem čistiaceho efektu bioplynu zohráva cena na zriadenie čistiacej technológie ale aj samotné prevádzkové náklady v procese jej využívania. Eliminácia sírovodíka odsírovaním a odstraňovanie vodnej pary patrí k najzákladnejším úpravám bioplynu najmä z dôvodu poškodzovania aktívnych častí plynových spaľovacích motorov. Biologické spôsoby čistenia bioplynu sú všeobecne známe ako alternatívne a cenovo najlacnejšie metódy čistenia a znižovania podielu minoritných zložiek zo zmesi bioplynu. Biologické odsírenie môže prebiehať interne v anaeróbnom reaktore alebo externe v odsírovacích zariadeniach, kde sa využívajú kultúry bezfarebných sírnych baktérií rodu Thiobacillus so súčasným prúdením vzduchu do zmesi bioplynu. Predložená dizertačná práca "Verifikácia efektu čistenia bioplynu na fyzikálno-chemickom princípe" sa zaoberá návrhom originálneho externého zariadenia na odsírenie bioplynu, ktoré využíva oxidačný účinok vzdušného kyslíka a mikroorganizmov na znižovanie podielu sírovodíka H2S v zmesi bioplynu pri jeho kontinuálnej dodávke. Odsírenie je založené na princípe mikroaerofilnej oxidácie sírovodíka a závisí od aktivity aeróbnych sírnych baktérií rodu Thiobacillus. Práca sa zaoberá konštrukčným návrhom cyklónového filtra, ktorý umožňuje dokonalé premiešanie plynných fáz bioplynu a vzduchu, následkom čoho dochádza ku chemickej reakcii sírovodíka s kyslíkom. Praktická časť práce sa zaoberá realizáciou komplexného výskumu aplikácie tohto zariadenia do prevádzky bioplynovej stanice. Merania boli realizované v prevádzkových podmienkach bioplynovej stanice v Kolíňanoch v IV. cykloch experimentov, ktoré prebiehali pri rôznych prevádzkových parametroch zariadení. Hlavné parametre, ktoré sme počas experimentov cielene menili, boli prevádzkový tlak v cyklónovom filtri pcyklón a objemový prietok Qvzduch, ktorý bol dodávaný do cyklónového filtra. Tieto parametre významne ovplyvňovali proces odsírovania bioplynu.
Kľúčové slová:
fyzikálno-chemická metóda odsírenia, cyklónový odlučovač, čistenie bioplynu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene