Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty          
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Verifikácia metód zvyšovania obsahu metánu v bioplyne
Autor:
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Oponent 3:
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Verifikácia metód zvyšovania obsahu metánu v bioplyne
Abstrakt:
Jedným zo spôsobov spracovania, resp. využitia surového bioplynu je jeho obohatenie zvýšením podielu metánu, čo zaručí nárast jeho energetickej hodnoty a zmenu niektorých jeho vlastnosti. Pre zvýšenie obsahu metánu v zmesi odseparovaním najmä druhej majoritnej zložky - oxidu uhličitého, sa v súčasnosti používa niekoľko metód. Pri rôznych procesoch separácie zložiek bioplynu sa využíva skutočnosť, že metán a ostatné zložky bioplynu majú rozdielne vlastnosti (rozpustnosť v niektorých typoch rozpúšťadiel, rozdielnu veľkosť molekúl, schopnosť byť zachytené na povrchu tuhých adsorbentov a iné.) Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá zhodnotením metód a technológií v súčasnosti využívaných na obohacovanie bioplynu. V prvej časti práce sú popísané jednotlivé metódy obohacovania bioplynu, principiálne sú popísané používané procesy čistenia a porovnané základné parametre. Cieľom dizertačnej práce je verifikácia metód používaných pre zvyšovanie podielu metánu v zmesi bioplynu na základe vytypovania vhodnej metódy, návrhu a vyhotovenia testovacieho zariadenia pre odstraňovanie CO2 z bioplynu. Ďalším cieľom je realizovanie experimentov s testovacím zariadením pri rôznych nastaveniach základných parametrov v reálnych podmienkach výroby bioplynu, zhodnotenie dosahovaných výsledkov a návrh opatrení. V časti materiál a metódy sú uvedené niektoré spôsoby výpočtu základných rozmerov a parametrov absorbéra je vybraný konkrétny typ navrhovaného zariadenia a sú definované požiadavky na vyhotovenie zariadenia pre obohacovanie bioplynu. Vo výsledkoch práce je popis zostavy absorpčného zariadenia pre vypieranie bioplynu, v ktorom boli testované 2 typy výplňových materiálov a bol zisťovaný vplyv niektorých prevádzkových parametrov na proces obohacovania bioplynu. Ďalej sú v tejto časti uvedené výsledky piatich sérií meraní uskutočnených na uvedenom zariadení, ktoré sú v závere kapitoly vyhodnotené. V časti diskusia a záver sú vyslovené predpoklady na ďalšie využitie zariadenia a stručne zhodnotený ďalší vývoj v oblasti obohacovania bioplynu. Práca bola súčasťou riešených výskumných projektov: BICEPS, Contract No TREN/05/FP6EN/S07.65034/019904 s názvom "Biogas Integrated Concept a European Program for Sustainability" 6. Rámcový program EÚ a VEGA 1/4422/07 s názvom "Výskum aplikácie bioplynu ako alternatívneho paliva pre mobilnú techniku".
Kľúčové slová:
absorpčná kolóna, absorpcia, bioplyn, biometán, oxid uhličitý

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene