Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty
     
                    Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Prevádzkové overovanie substrátu pre bioplynovú stanicu na báze glycerínu
Autor:
Ing. Barbora Klincová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Peter Oswald, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Prevádzkové overovanie substrátu pre bioplynovú stanicu na báze glycerínu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo poukázať na nové možnosti vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Bioplyn je známym zdrojom získavania energie, snažíme sa však poukázať na nové zložky, ktoré je možné použiť pri jeho výrobe. Ďalším cieľom predloženej diplomovej práce bolo monitorovanie vstupného substrátu, pozostávajúceho z glycerínu, odrezkov z cukrovej repy, výliskov z repky olejnej, kukuričnej siláže a jeho vplyv na množstvo a kvalitu výsledného produktu -- bioplynu. V pravidelných intervaloch bola vykonaná chemická analýza vzoriek vstupného substrátu a tiež analýza zloženia bioplynu. Boli sledované aj podmienky anaeróbneho rozkladu, ktorý prebiehal vo fermentore, prostredníctvom analýz vzoriek substrátu z fermentora. Okrem merania a hodnotenia zloženia a množstva bioplynu sa pomocou literárnych údajov o špecifickej produkcii bioplynu a jeho zloženia vykonal výpočet v závislosti od množstva dávkovaného substrátu. Táto predikcia výsledkov nám umožnila ich porovnanie s nameraným hodnotami. Následne sa získaná produkcia bioplynu porovnávala s produkciou bioplynu, ktorý sa vyrábal z rôznych substrátov, aby sa preukázalo, že má lepšie parametre. A tiež aby sa preukázalo, že tento substrát je vhodný na využívanie v bioplynových staniciach, nielen kvôli preukázateľne dobrým parametrom, ale aj ako spôsob zhodnotenia organických odpadov, vo forme odrezkov z cukrovej repy, repkových výliskov a glycerínu. Popísali sme technologický postup pri produkcii bioplynu zo substrátu z odrezkov z cukrovej repy, kukuričnej siláže, repkových výliskov a glycerínu. Taktiež sme popísali z čoho pozostáva dávkovacie zariadenie pevnej a kvapalnej fázy, experimentálny fermentor a množstvá jednotlivých zložiek potrebných pre dennú dávku pri experimente (19,5 kg rezkov z cukrovej repy, 3,3 kg kukuričnej siláže, 1,9 kg repkových výliskov, 2,5 kg glycerínu). Následne sme popísali spôsob merania jednotlivých parametrov. Experiment bol realizovaný v čase od 18.2. do 18.3. 2012. Prebiehal pri priemernej teplote fermentora 39,9 °C, pH 7,33, obsah suchej hmoty bol 2,92 %, obsah organickej suchej hmoty bol 78,43 % z obsahu suchej hmoty, strata žíhaním 2,18 %, obsah amónnych iónov 298 mg/l, obsah mastných kyselín 2240 mg/l a obsah kyseliny octovej bol 1120 mg/l. Z výsledkov diplomovej práce vyplýva, že produkcia bioplynu pri použití pevného substrátu bez glycerínu bola 3,9984 Nm3/d a obsah metánu bol 53,89 %, a po pridaní glycerínu k pevnému substrátu sa produkcia bioplynu zvýšila na 5,112 Nm3/d a tiež obsah metánu v bioplyne (55,728 %). Obsah H2S v bioplyne bol v priemere 128,3 ppm. Z porovnania predpokladanej špecifickej produkcie bioplynu a metánu s reálne nameranými hodnotami, pomocou stanovenia relatívnej chyby merania sme zistili, že produkcia bioplynu zo substrátu bez glycerínu, ako aj s glycerínom, je v intrevale presnosti merania. Pri špecifickej produkcii metánu zo substrátu s glycerínom sú male výkyvy, ktoré sme zdôvodnili. Pri porovnaní daného substrátu s inými substrátmi sme zistili, že má v porovnaní s nimi najvyššiu produkciu bioplynu a obsah metánu v ňom a tiež najnižší obsah sírovodíka, čo je dôležité pri jeho využití v kogeneračných jednotkách.
Kľúčové slová:
odrezky z cukrovej repy, glycerín, bioplyn, kukuričná siláž, výlisky z repky olejnej, obnoviteľné zdroje energie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene