Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identification number: 1267
University e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

     Lesson     
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Possibilities to substitute currently used energy sources
Written by (author):
Ing. Ľubomír Turčan
Department:
Department of Machine Design (TF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti nahradzovania v súčasnosti využívaných energetických zdrojov
Summary:
V súčasnosti čoraz častejšie diskutovanou témou sú energie a najčastejšie sa hovorí o narastajúcej intenzite vyčerpávania konvenčných zdrojov energie, o zvyšujúcom dopyte po energii, o možných alternatívnych energiách a dopade energetickej politiky na spoločnosť. Bakalárska práca sa zaoberá analýzou stavu fosílnych palív vo svete a na Slovensku ako aj potenciálom využívania obnoviteľných zdrojov energie na našom území. Obsahuje taktiež príklady praktického využívania fosílnych palív ako aj moderné spôsoby transformácie energie z obnoviteľných zdrojov. Práca popisuje technológie a možnosti ktoré sú v našich podmienkach nie len použiteľné ale aj ekonomicky výhodné. Vo vlastnej práci je podrobne spracovaný návrh modelovej bioplynovej stanice pre poľnohospodárske podniky. Výsledná doba návratnosti je vyhodnotená pomocou ekonomickej analýzy s konkrétnymi vstupnými údajmi. Práca má tiež dokázať širokej verejnosti, že ekologický energetický systém je aj v podmienkach SR prístupný a je prínosom pre celú spoločnosť.
Key words:bioplynová stanica, obnoviteľné zdroje energie, fosílne palivá, vodná energia, veterná energia, biomasa, solárna energia, geotermálna energia, vodík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited