Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identification number: 1267
University e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 

Contacts     Lesson     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Research biogas yield from microalgae.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Výskum výťažnosti bioplynu z mikrorias
Summary:
Náhrada fosílnych palív s obnoviteľnými zdrojmi energie je dnes jednou z kľúčových otázok ľudstva, v ktorej významnú úlohu so svojimi vlastnosťami a každoročným obnovovacím cyklom hrá biomasa. Delením biomasy podľa pôvodu na poľnohospodársku a lesnícku, poľnohospodárska biomasa veľkým podielom poskytuje surovinovú základňu pre výrobu biopalív, ako sú biodiesel, bioetanol a bioplyn. V poslednom období, na základe pomerne enormného rozvoja priemyselnej výroby biopalív, dochádza v celosvetovom meradle k silnému antagonizmu medzi potravinami a biopalivami, z dôvodu potreby rovnakej biosurovinovej základne pre tieto výrobné sektory. Dnes v poľnohospodárstve môžeme konštatovať pomerne prudký rozvoj použitia bioplynových staníc, ktoré ako surovinu by mali využívať odpady z poľnohospodárstva, čo však v skutočnosti nie je pravda, nakoľko sa najviac využíva kukuričná siláž, čo znižuje jej kapacitu v oblasti krmovinárstva. Z tohto dôvodu je v predkladanej diplomovej práci urobený rozbor možnej čiastotčnej náhrady kukuričnej siláže mikroriasami, ktoré by sa on-line pestovali na báze oxidu uhličitého vydeleného z bioplynu a živín, získaných z digestátu. Recyklácia týchto surovinových výstupov v rámci bioplynovej stanice spolu s pestovaním mikrorias, ktoré sú znovu využívané pre výrobu bioplynu v samotnej bioplynovej stanici, takto vytvárajú energetický komplex s čiastočnou produkciou biosurovín na báze fotosyntézy. Cieľom diplomovej práce bolo na jednej strane zhodnotiť literárne údaje a datá z oblasti pestovania a on-line výroby bioplynu z mikrorias a na druhej preukázať produkciu bioplynu v testovacom fermentore, z laboratórne vypestovaného množstva mikroriasy Chlorella vulgaris. Pre posúdenie prvej možnosti sa rešerš týkala vlastností, spôsobu pestovania, zberu a chemického zloženia mikrorias. Z druhej strany sa rešerš tiež týkala zhodnotenia transformačných technológií výroby bioplynu z mikrorias, v rámci ktorej sa posudzoval potenciál mikrorias pre výrobu bioplynu, predúprava, kontinuálna digescia a spolupestovanie mikrorias s výrobou bioplynu v bioplynovej stanici. V experimentanej časti diplomovej práce sa meraním potvrdil potenciál kmeňa Chlorella vulgaris pre výrobu bioplynu, vykonala sa diskusia získaných výsledkov a ich porovnanie s vypočítanými vlastnosťami pre daný kmeň mikrorias z literárnych dát a údajov.
Key words:
mikroriasy, biomasa z mikrorias, bioplynová stanica, bioplyn, biometán, oxid uhličitý, Chlorella vulgaris, anaeróbna digescia, digestát, , fotosyntéza, obnoviteľné zdroje energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited