Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty
     
Výučba     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Výskum výťažnosti bioplynu z mikrorias
Autor: Ing. Lucia Fábryová
Pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Výskum výťažnosti bioplynu z mikrorias
Abstrakt:
Náhrada fosílnych palív s obnoviteľnými zdrojmi energie je dnes jednou z kľúčových otázok ľudstva, v ktorej významnú úlohu so svojimi vlastnosťami a každoročným obnovovacím cyklom hrá biomasa. Delením biomasy podľa pôvodu na poľnohospodársku a lesnícku, poľnohospodárska biomasa veľkým podielom poskytuje surovinovú základňu pre výrobu biopalív, ako sú biodiesel, bioetanol a bioplyn. V poslednom období, na základe pomerne enormného rozvoja priemyselnej výroby biopalív, dochádza v celosvetovom meradle k silnému antagonizmu medzi potravinami a biopalivami, z dôvodu potreby rovnakej biosurovinovej základne pre tieto výrobné sektory. Dnes v poľnohospodárstve môžeme konštatovať pomerne prudký rozvoj použitia bioplynových staníc, ktoré ako surovinu by mali využívať odpady z poľnohospodárstva, čo však v skutočnosti nie je pravda, nakoľko sa najviac využíva kukuričná siláž, čo znižuje jej kapacitu v oblasti krmovinárstva. Z tohto dôvodu je v predkladanej diplomovej práci urobený rozbor možnej čiastotčnej náhrady kukuričnej siláže mikroriasami, ktoré by sa on-line pestovali na báze oxidu uhličitého vydeleného z bioplynu a živín, získaných z digestátu. Recyklácia týchto surovinových výstupov v rámci bioplynovej stanice spolu s pestovaním mikrorias, ktoré sú znovu využívané pre výrobu bioplynu v samotnej bioplynovej stanici, takto vytvárajú energetický komplex s čiastočnou produkciou biosurovín na báze fotosyntézy. Cieľom diplomovej práce bolo na jednej strane zhodnotiť literárne údaje a datá z oblasti pestovania a on-line výroby bioplynu z mikrorias a na druhej preukázať produkciu bioplynu v testovacom fermentore, z laboratórne vypestovaného množstva mikroriasy Chlorella vulgaris. Pre posúdenie prvej možnosti sa rešerš týkala vlastností, spôsobu pestovania, zberu a chemického zloženia mikrorias. Z druhej strany sa rešerš tiež týkala zhodnotenia transformačných technológií výroby bioplynu z mikrorias, v rámci ktorej sa posudzoval potenciál mikrorias pre výrobu bioplynu, predúprava, kontinuálna digescia a spolupestovanie mikrorias s výrobou bioplynu v bioplynovej stanici. V experimentanej časti diplomovej práce sa meraním potvrdil potenciál kmeňa Chlorella vulgaris pre výrobu bioplynu, vykonala sa diskusia získaných výsledkov a ich porovnanie s vypočítanými vlastnosťami pre daný kmeň mikrorias z literárnych dát a údajov.
Kľúčové slová:
mikroriasy, biomasa z mikrorias, bioplynová stanica, bioplyn, biometán, oxid uhličitý, Chlorella vulgaris, anaeróbna digescia, digestát, , fotosyntéza, obnoviteľné zdroje energie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene