Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identification number: 1267
University e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Regional Bioenergy (FESRD)
Chief official - Department of Regional Bioenergy (FESRD)

     
     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
possibility of energy recovery from biowaste
Written by (author):
Department: Department of Machine Design (TF)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
Summary:Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu je v dnešnej dobe veľmi diskutovanou a dôležitou témou, pretože počet obyvateľov na svete stále stúpa. So stúpajúcou veľkosťou populácie je samozrejmosťou aj vznik veľkého množstva odpadov. V súčasnosti je asi najvyužívanejšou metódou skládkovanie a spaľovanie odpadov pretože je to najjednoduchšia cesta ako sa odpadu zbaviť. Keďže biologicky rozložiteľný odpad je významný energonosič je výhodné jeho energiu čo najjednoduchším spôsobom získať a následne využívať. Táto bakalárska práca je v úvodnej časti zameraná na klasifikáciu odpadov, legislatívu a súčasný stav vzniku a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom hlavne z domácností a poľnohospodárstva. Ďalšia časť je venovaná vybraným technológiám energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, ako sú kompostovanie, anaeróbna digescia, mechanicko -- biologická úprava a spaľovanie s využitím energie. V ďalšej časti práce je podrobnejšie popísaná anaeróbna digescia. V tejto časti sú popísané faktory, ktoré ovplyvňujú výrobu bioplynu a technológie využívané na výrobu bioplynu. Následujúca časť sa zaoberá výrobou bioplynu metódou suchej fermentácie, vhodnosťou použitia, výhodami a nevýhodami tejto metódy. V diskusii je porovnaná metóda suchej fermentácie s kompostovaním a ďalej sú uvedené argumenty vhodnosti použitia suchej fermentácie oproti kompostovaniu. Záver je zameraný na zhrnutie poznatkov nadobudnutých pri tvorbe tejto práce a na vyhodnotenie možností energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov.
Key words:
biologicky rozložiteľný odpad, energia, bioplyn, anaeróbna digescia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited