Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Identifikačné číslo: 1267
Univerzitný e-mail: jan.gadus [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
Vedúci pracoviska - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Kontakty
     
     
               Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Možnosti energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
Autor: Ing. Michal Zaujec
Pracovisko: Katedra konštruovania strojov (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Možnosti energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
Abstrakt:
Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu je v dnešnej dobe veľmi diskutovanou a dôležitou témou, pretože počet obyvateľov na svete stále stúpa. So stúpajúcou veľkosťou populácie je samozrejmosťou aj vznik veľkého množstva odpadov. V súčasnosti je asi najvyužívanejšou metódou skládkovanie a spaľovanie odpadov pretože je to najjednoduchšia cesta ako sa odpadu zbaviť. Keďže biologicky rozložiteľný odpad je významný energonosič je výhodné jeho energiu čo najjednoduchším spôsobom získať a následne využívať. Táto bakalárska práca je v úvodnej časti zameraná na klasifikáciu odpadov, legislatívu a súčasný stav vzniku a nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom hlavne z domácností a poľnohospodárstva. Ďalšia časť je venovaná vybraným technológiám energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, ako sú kompostovanie, anaeróbna digescia, mechanicko -- biologická úprava a spaľovanie s využitím energie. V ďalšej časti práce je podrobnejšie popísaná anaeróbna digescia. V tejto časti sú popísané faktory, ktoré ovplyvňujú výrobu bioplynu a technológie využívané na výrobu bioplynu. Následujúca časť sa zaoberá výrobou bioplynu metódou suchej fermentácie, vhodnosťou použitia, výhodami a nevýhodami tejto metódy. V diskusii je porovnaná metóda suchej fermentácie s kompostovaním a ďalej sú uvedené argumenty vhodnosti použitia suchej fermentácie oproti kompostovaniu. Záver je zameraný na zhrnutie poznatkov nadobudnutých pri tvorbe tejto práce a na vyhodnotenie možností energetického zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov.
Kľúčové slová:biologicky rozložiteľný odpad, energia, bioplyn, anaeróbna digescia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene