Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.
Identification number: 1280
University e-mail: nozdrovicky [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Engineering (SUA)

     
     
Projects
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Details
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Baláži
Informačné a riadiace systémy využívané na strojoch pre chemickú ochranu rastlín
April 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Baláž
Hodnotenie uplatnenia inovácií informačných a riadiacich systémov v konštrukcii vybraného typu obilných kombajnov
April 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jakub Baláž
Informačné a riadiace systémy využívané na obilných kombajnoch
April 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Ballová
Analýza trendov vo vývoji strojov pre sejbu hustosiatych obilnín
April 2014
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Oliver Bartík
Význam a poslanie využívania techniky v systéme multifunkčného poľnohospodárstva
April 2015Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Bartoš
Hodnotenie efektívnosti funkcie technického systému pre prípravu a využitie biomasy na energetické účely vo vybranom podniku
April 2014
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Bartoš
Úloha techniky v systéme multifunkčného poľnohospodárstva
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Borik
Analýza parametrov technických prostriedkov pre spracovanie slamy na energetické účely
April 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Borik
Technicko-marketingová analýza trhu v Slovenskej republike so zameraním na obilné kombajny
April 2018Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Borošová
Analýza faktorov ovplyvňujúcich kvalitu výrobkov vo vybranom priemyselnom podniku
April 2018
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sinaissire Péricles Phidias Boudarigui
Analýza využívania techniky v podmienkach poľnohospodárstva Beninskej republiky
April 2013
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Brinda
Komplexné posúdenie účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie
April 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Brinda
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre pôdoochranné obrábanie pôdy
April 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Marián Buc, PhD.
Hodnotenie environmentálnych účinkov techniky v systémoch obrábania pôdy
June 2011
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Cúth
Využitie multikriteriálnej analýzy pre hodnotenie rozhadzovačov priemyselných hnojív
April 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Černá
Analýza marketingových nástrojov využívaných pri predaji poľnohospodárskej techniky vo vybranej firme
April 2014
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Daniš
Hodnotenie vybavenosti vybraného podniku technickými zariadeniami pre spracovanie biomasy určenej na energetické účely
April 2016
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Daniš
Technické prostriedky pre spracovanie slamy na energetické účely
April 2014Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Slavomíra Divinecová, PhD.
Hodnotenie technicko-ekonomických a environmentálnych účinkov využívania slamy na energetické účely
August 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Dominka
Využitie technicko-marketingovej analýzy trhu so strojmi pre výrobu biopalív zo slamy
April 2013
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Gajdoš
Posúdenie úrovne vybavenosti dopravnou technikou vo vybranom podniku
April 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Gálik
Hodnotenie technológie využívania slamy na energetické účely
May 2012
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eduard Golian
Prístupy k analýze efektívnosti výrobného procesu pri výrobe tuhých biopalív
April 2014
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Grello
Analýza využívania technických služieb vo vybranom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Gubová
Analýza podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku so zameraním na expozíciu hluku
April 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Gureňová
Analýza trendov vo vývoji strojov pre spracovanie pôdy
April 2014
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daniel Herda
Technicko-marketingová analýza trhu v Slovenskej republike so zameraním na obilné kombajny
April 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Holovič
Analýza možností využívania vybraného navigačného systému určeného pre poľnohospodársku techniku
April 2018
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Horňák
Analýza technického vybavenia pracoviska pre výrobu tuhých biopalív
April 2014
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adrián Jančo
Posúdenie efektívnosti fungovania technického systému pre zber a dopravu biomasy na energetické účely vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Juránková
Technicko - marketingová analýza využívania obilných kombajnov vo vybranom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Jurištová
Technicko - marketingová analýza trhu so strojmi na výrobu tuhých biopalív
May 2012
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Regína Kántorová
Technicko-marketingová analýza trhu s ekologickými hydraulickými kvapalinami využívanými mobilnou poľnohospodárskou technikou
May 2012
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Kemlage
Hodnotenie environmentálnych účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie
April 2015
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Patrik Kemlage
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre pôdoochranné technológie obrábania pôdy v podmienkach Slovenskej republiky
April 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Kiseľová
Implementácia integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v podmienkach vybraného priemyselného podniku
April 2011
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Kollár
Analýza využívania slamy na energetické účely vo vybranom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Kontár
Technicko - marketingová analýza trhu s technikou pre udržiavanie záhradnej zelene
April 2017
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Kopáč
Analýza vstupov informačných a riadiacich systémov do konštrukcie kolesových traktorov vyššej výkonovej triedy
April 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kopál
Analýza priestorového usporiadania výrobných procesov vo vybranej strojárskej organizácii
April 2014
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kopál
Hodnotenie variantov priestorového usporiadania strojov a zariadení vo vybranom výrobnom podniku
April 2016Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Košík
Technické a ekonomické účinky používania systému navádzania strojových súprav v poľných podmienkach
May 2012
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Ing. Martin Kozák
Analýza uplatňovania informačných a riadiacich systémov na strojoch pre rastlinnú výrobu
April 2015Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kozák
Analýza využívania marketingových nástrojov v systéme predaja súčiastok pre poľnohospodársku techniku a automobily vo vybranej obchodnej firme
April 2015
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Koloman Krištof, PhD.
Skúmanie environmentálnych účinkov techniky v systéme pôdoochranných technológií
May 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Krnáčová
Analýza fungovania systému riadenia kvality výrobkov vo vybranej organizácii
April 2015Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Kudjak
Analýza environmentálnych účinkov strojovej techniky na pôdne prostredie v pracovných operáciach rastlinnej výroby
April 2017Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kurča
Analýza trendov vo vývoji strojov pre hnojenie priemyselnými hnojivami a chemickú ochranu poľných plodín
May 2012
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kurča
Technicko-marketingová analýza trhu so strojmi pre aplikáciu priemyselných hnojív
April 2014
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Liko
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti
April 2018Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Makva
Návrh inovácie konštrukcie špeciálneho reťazového dopravníka
April 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Mechura
Analýza účinnosti využívania satelitnej navigácie strojových súprav pri práci v poľných podmienkach
April 2017
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavol Mechura
Hodnotenie efektívnosti využívania satelitnej navigácie strojových súprav pri vybraných pracovných operáciách v rastlinnej výrobe
April 2015
Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ladislav Molnár
Technicko-marketingová analýza využívania úžitkových vozidiel vo vybranom podniku
May 2013Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Mrvová
Analýza technológií vhodných pre zber biomasy poľných plodín pestovaných na energetické účely
May 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Nagy, PhD.
Analýza trendov vo vývoji strojov pre sejbu kukurice
April 2014
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Novotný
Analýza inovačných trendov v konštrukcii samohybných rezačiek pre zber krmovín
April 2015
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Novotný
Hodnotenie efektívnosti využívania technických inovácií v konštrukcii vybraného typu samohybnej rezačky pre zber krmovín
April 2017
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július Oško
Posúdenie účinkov využívania strojov a technológií obrábania pôdy na intenzitu uvoľňovania CO2 z pôdy do atmosféry
April 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Paulovics
Posúdenie možnosti výroby a spracovania biomasy na energetické účely vo vybranom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Ing. Attila Petrezsél
Analýza uplatňovania inovácií na traktoroch vyššej výkonovej triedy značky John Deere
April 2016
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Attila Petrezsél
Analýza uplatňovania inovácií na traktoroch vyššej výkonovej triedy značky John Deere
April 2016
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Petrezsél
Hodnotenie využívania informačného a riadiaceho systému na vybranom traktore značky John Deere
April 2018
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tatiana Saloňová
Analýza metód pre hodnotenie fyzikálnych vlastností pevných biopalív
May 2012Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimíra Slížová
Analýza materiálových tokov vo vybranom výrobnom podniku
May 2012Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Šima, PhD.
Výskum environmentálnych účinkov kvality práce rozhadzovačov priemyselných hnojív
May 2014
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Škvarek
Analýza uplatňovania technických inovácií na strojoch pre aplikáciu priemyselných hnojív
April 2018
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Štiglic
Uplatňovanie prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia v priemyselnom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
69.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Matúš Tóth
Analýza faktorov ovplyvňujúcich technickú účinnosť procesu aplikácie priemyselných hnojív
April 2016
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Tóth
Analýza praktického využívania informačného a riadiaceho systému na vybranom type kolesového traktora vyššej výkonovej triedy
April 2018
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Tóth
Informačné a riadiace systémy využívané na kolesových traktoroch
April 2016Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Tvrdoň
Posúdenie uplatňovania integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia vo vybranom priemyselnom podniku
May 2013
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. František Urban
Analýza trendov vývoja konštrukcie rozhadzovačov priemyselných hnojív s ohľadom na kvalitu ich práce
April 2014
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. František Urban
Využitie technicko-marketingovej analýzy pre hodnotenie trhu so strojmi pre aplikáciu priemyselných hnojív
April 2016
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Urban
Hodnotenie uplatnenia inovácií v konštrukcii vybraného typu obilných kombajnov
April 2015
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Ursíny
Analýza praktickej implementácie systému manažérstva kvality výrobného procesu vo vybranej organizácii
April 2014
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Verešová
Technicko-ekonomické aspekty výroby peliet z biomasy vo vybranom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Veselý
Technicko-marketingová analýza trhu s dopravnou technikou pre odpadové hospodárstvo
May 2012
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Vojtka
Spôsoby lisovania a dopravy slamy vo vybranom podniku
April 2011Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Renáta Záhorská, PhD.
Skúmanie vplyvu výroby v strojárskom podniku na životné prostredie
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress