Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.
Identification number: 1287
University e-mail: qhambalkova [at] is.uniag.sk
 

     
Lesson
     
     
     Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateFinal thesisUntil
Details
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Aleš Andel
Územné princípy lokalizácie veľkoobchodu v reálnych podmienkach trhu
May 2011Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Aleš Andel
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na podporu zahraničného agrárneho obchodu
April 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Angelika Antalová
Konkurencieschopnosť slovenského agropotravinárskeho exportu v podmienkach európskej únie
April 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Angelika Antalová
Posúdenie konkurencieschopnosti vybraných agrokomodít na zahraničných trhoch.
April 2014
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Antalová
Výstavy a veľtrhy - významné formy prezentácie a predaja tovarov
April 2017Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oľga Bábiková
Vplyv podnikateľského prostredia na úspešnosť podniku
April 2011
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Baláška
Vplyv WTO na ďalšiu liberalizáciu svetového obchodu s agrokomoditami
May 2012Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Bálent
Vybrané faktory exportnej výkonnosti slovenského agropotravinárskeho obchodu
April 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Baraová
Vývojové trendy vo výkonnosti vybraného odvetvia potravinárskeho priemyslu
April 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrea Bareková
Preferenčné zmluvy EÚ a ich dopad na obchodovanie s agrokomoditami v SR
April 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Báró
Prístupy k hodnoteniu výkonnosti vybranej obchodnej firmy.
April 2016
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Beköová
Zhodnotenie dodávateľsko-odberateľského reťazca v sektore pivovarnícko-sladovníckeho priemyslu
April 2017
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Berecová
Zhodnotenie faktorov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Stanislav Bernáth
Komoditné burzy vo svete a v Slovenskej republike.
April 2014Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Blaškovičová
Vplyv kvality podnikateľského prostredia na podnikanie vo vybranom podniku
April 2011Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Blaškovič, DiS.
Riešenie rozhodnutí investičného charakteru vo sfére obchodných služieb
April 2016
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Blehová
Špecifiká a efekty cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
May 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Blehová
Zhodnotenie faktorov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Blehová
Spoločenská zodpovednosť ako strategický nástroj riadenia ľudských zdrojov vo vybranej akciovej spoločnosti
April 2020Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Blehová
Vývojové tendencie v zahraničnom obchode a strategické prístupy k hodnoteniu vonkajších ekonomických vzťahov v SR
May 2018Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Bliznáková
Posúdenie konkurencieschopnosti vybraných agrokomodít SR na zahraničných trhoch
April 2017
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klaudia Bombová
Pozícia zahraničného agrárneho obchodu SR v reálnych trhových podmienkach
April 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Budajová
Kvalita podnikateľského prostredia a jej vplyv na konkurencieschopnosť podniku
April 2016
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Cigániková
Vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na formovanie zahranično-obchodných vzťahov v agropotravinárstve
May 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Čerešňová
Faktory rastu konkurencieschopnosti slovenského agropotravinárskeho exportu na trhoch tretích krajín
April 2016
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Slavomíra Černová
Marketingové prístupy k hodnoteniu výroby a odbytu vína v SR
April 2019
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Natália Čížiková
Faktory podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2020
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Dírerová
Posúdenie zahraničných obchodných vzťahov v agroobchode SR
April 2013
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Drábiková
Faktory podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte.
April 2014
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eva Drábiková
Prístupy k hodnoteniu výkonnosti vybranej obchodnej firmy.
April 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Ďubeková
Posúdenie podnikateľskej úspešnosti vi vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2019
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Duchoň
Využívanie poistných produktov EXIMBANKY SR pri realizácii exportných operácií
April 2015
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kornélia Ďurková
Úloha zahraničného obchodu SR a jeho efekty.
April 2016Displaying the final thesis
34.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Kristína Ferancová
Zvláštnosti a prínosy cestovného ruchu vo vybranom regióne SR.
May 2016
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Gabajová
Zhodnotenie jednotlivých fáz podnikateľského procesu vo vybranej obchodnej firme.
April 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Gažiová
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti vo vertikále výroby a spracovania mlieka
April 2018
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ľubica Geršičová
Vývojové tendencie v obchodovaní na komoditných burzách
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriam Gogová
Pozícia SR v globálnej a komoditnej konkurencieschopnosti pri obchodovaní s agropotravinárskymi komoditami
April 2019
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Hajtmánková
Regionálne aspekty prílevu priamych zahraničných investícií v ekonomike SR
April 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Hippová
Špecifiká a efekty cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
May 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Erika Hladejová
Vplyv priamych zahraničných investícií na podnikateľskú činnosť vo vybranom regióne SR
May 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mária Hlbocká
Faktory úspešnosti živnostenského podnikania
April 2017
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nina Homolová
Pozícia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v proexportnej politike SR
April 2013
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erika Horčičková
Regionálne aspekty hodnotenia vinohradníctva a vinárstva na Slovensku
April 2018
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Erika Horčičková
Zvláštnosti a prínosy cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
May 2016
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Horník
Špecifiká trhu výrobnej sféry vo vybranom agropotravinárskom podniku
May 2012
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Horváth
Vývojové tendencie v teritoriálnej a komoditnej štruktúre zahraničného agrárneho obchodu v rokoch 2006-2010
May 2012
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dominika Horváthová
Regionálny rozvoj vinohradníctva a využitie štrukturálnych fondov EÚ
May 2011
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Hrabovská
Marketingové prístupy k hodnoteniu cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
April 2011
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Ilavská
Posúdenie vybraných faktorov podnikateľskej úspešnosti na PD
April 2011
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Ana Iuras
Konkurencieschopnosť slovenských agrokomodít na trhoch tretích krajín.
April 2014Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Jakubík
Zvláštnosti a prínosy cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
May 2019
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Jánošiková
Posúdenie vybraných faktorov podnikateľskej úspešnosti na SPD Veselé
April 2011Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matej Jurkáček
Vybrané aspekty podnikateľskej úspešnosti obchodného podniku
May 2018Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Jana Kalnická
Posúdenie konkurencieschopnosti vybraných agrokomodít rastlinného pôvodu pomocou cenovej analýzy
May 2013Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Veronika Kalocsányiová
Posúdenie bonity podnikateľského procesu vo vybranej obchodnej firme
April 2017Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emese Kázmérová
Vplyv preferenčných dohôd EÚ na etablovaní slovenských agrokomodít na trhoch tretích krajín
April 2018
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Kéry
Posúdenie výkonnosti a trhovej úspešnosti vybraného poľnohospodárskeho podniku.
April 2014Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Kluka
Marketingové prístupy k hodnoteniu výroby a odbytu vína v SR
April 2016
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kocmanová
Komparácia exportnej výkonnosti poľnohospodárstva vybraných krajín strednej Európy
April 2015Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Henrieta Kolecsányiová
Riešenie zahranično-obchodných vzťahov SR vo sfére agropotravinárstva
April 2020
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikoleta Kolompárová
Komoditné burzy vo svete a v Slovenskej republike.
April 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Konkoľová
Zvláštnosti a prínosy cestovného ruchu a vidieckeho turizmu vo vybranom regióne SR
April 2017
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Kováčová
Prístupy k hodnoteniu výkonnosti a podnikateľskej úspešnosti poľnohospodárskeho podniku
April 2014
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Paula Krajčíková
Vybrané aspekty podnikateľskej úspešnosti obchodného podniku
April 2018
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Daniela Krešová
Regionálne zvláštnosti cestovného ruchu a vidieckeho turizmu na Slovensku
April 2017
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Kubíková
Vplyv interných a externých faktorov ako zdroja podnikateľskej úspešnosti vybraného podniku
April 2016
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Kubišová
Zvláštnosti a prínosy cestovného ruchu a vidieckeho turizmu vo vybranom regióne SR
May 2016
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Karin Kuchariková
Zhodnotenie podnikateľských aktivít vo vybranej obchodnej firme
May 2018Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Judita Lebová
Determinanty podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2013Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Lindáková
Posúdenie konkurencieschopnosti vybraných agropotravinárskych komodít pomocou cenovej analýzy
May 2012Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Henrieta Macová
Zhodnotenie faktorov rastu výkonnosti a trhovej bonity vo vybranom agrosubjekte
April 2017
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Majerčíková
Vplyv proexportnej politiky SR na formovanie zahraničného agrárneho obchodu.
April 2014
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Majka
Posúdenie vybraných faktorov podnikateľskej úspešnosti poľnohospodárskeho podniku
April 2011
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Majková
Zhodnotenie faktorov rastu výkonnosti a trhovej bonity vo vybranom agrosubjekte
April 2017
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Malinová
Posúdenie princípov spoločenskej zodpovednosti a podnikateľskej etiky vo vybranom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Mališová
Zhodnotenie podnikateľských aktivít vo vybranom potravinárskom podniku
May 2016
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Malová
Progresívne trendy v systémoch merania výkonnosti a podnikateľskej úspešnosti vo vybranej obchodnej firme
April 2017
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Malová
Špecifiká a efekty cestovného ruchu v trenčianskom regióne
May 2015
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Marčišovská
Zhodnotenie moderných foriem financovania pri nadobúdaní poľnohospodárskej techniky
April 2015Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alexander Marek
Zhodnotenie podnikateľského procesu vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2011
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Martišová
Vybrané aspekty cestovného ruchu a vidieckeho turizmu vo vybranom regióne SR
May 2012Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Maruniaková
Komoditné burzy vo svete a v SR
May 2016Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikola Medvecová
Pozícia SR v globálnej a komoditnej konkurencieschopnosti pri obchodovaní s agropotravinárskymi komoditami
April 2018
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nikola Medvecová
Vplyv priamych zahraničných investícií na podnikateľskú činnosť vo vybranom regióne SR
May 2016
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Medveďová
Špecifiká a efekty cestovného ruchu a vidieckeho turizmu vo vybranom regióne Slovenskej republiky
April 2019
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Mészárosová
Posúdenie pozície mliekarenského priemyslu v zahraničnom obchode SR
April 2019
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Mikleová
Faktory úspešnosti vybraného podnikateľského subjektu
April 2013
Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Mišenčíková
Uplatňovanie marketingu vo vidieckom turistickom ruchu
April 2015Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriána Miškovičová
Faktory podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2017
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Molnár
Vplyv preferenčných zmlúv EÚ na formovanie zahraničného obchodu SR
April 2011
Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Moravčík
Využívanie tendrových obchodov v podnikateľskej činnosti
April 2010
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Denisa Mucinová
Miesto a význam komoditnej burzy vo svetovom obchode
April 2017
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Adam Novák
Zhodnotenie moderných foriem financovania pri nadobúdaní poľnohospodárskej techniky
April 2015
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Nováková
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Ruskou federáciou
May 2015
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Marta Ovčiariková
Vývojové tendencie v obchodovaní s agrárnymi komoditami voči tretím krajinám
April 2011
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miroslava Pauknerová
Posúdenie výkonnosti a podnikateľskej úspešnosti vybraného podnikateľského subjektu
May 2011
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Pavlovičová
Kvantifikácia závislosti komparatívnych výhod na exportnú výkonnosť krajín V4
April 2015
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Pechová
Špecifiká a efekty cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
May 2015
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Petráni
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti vo vertikále produkcie a spracovania hydinového mäsa
April 2018
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Petráni
Vývojové trendy vo verejnom obstarávaní v SR.
April 2014
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Petrovič
Vplyv Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na podporu zahraničného agrárneho obchodu SR.
April 2014
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľudmila Petruňová
Determinanty podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
May 2019
Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Pilka
Faktory podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte.
April 2014
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Pilka
Kvalita podnikateľského prostredia a jej vplyv na konkurencieschopnosť podniku
April 2016
Displaying the final thesis
106.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Miroslav Porubský
Faktory podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte.
April 2014
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jennifer Pozsonyiová
Prístupy k hodnoteniu dodávateľsko-odberateľského reťazca u viniča hroznorodého
April 2017Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jennifer Pozsonyiová
Vplyv WTO a SPP EÚ na formovanie konkurencieschopnosti vinohradníctva a vinárstva v SR
May 2015
Displaying the final thesis
109.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Klaudia Práznovská
Vybrané aspekty podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2017
Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Rajnohová
Hlavné faktory exportnej výkonnosti agropotravinárstva SR
April 2015
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Roman Récky, PhD.
Marketing výroby, spracovania a odbytu olejnín a jedlých rastlinných tukov a olejov v SR
May 2013
Displaying the final thesis
112.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Remenárová
Vývojové tendencie v aktivitách súvisiacich s obchodovaním s agrárnymi komoditami
April 2018
Displaying the final thesis
113.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Rimovská
Faktory podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte.
April 2014
Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Rubaninská
Špecifiká a efekty cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenska
April 2017
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Rusek
Vybrané aspekty rozvoja cestovného ruchu a vidieckeho turizmu v regióne Liptov
May 2012
Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matúš Rybár
Zhodnotenie medzinárodných obchodných vzťahov SR s vybranou krajinou
May 2012Displaying the final thesis
117.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Salva
Využívanie moderných foriem financovania podnikateľskej činnosti
April 2020
Displaying the final thesis
118.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Sárkányová
Marketingové prístupy k hodnoteniu výkonnosti vybraného podnikateľského subjektu
April 2013
Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominik Schwarz
Využívanie modelových metód financovania poľnohospodárskej techniky
April 2011
Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karin Slišková
Regionálne zvláštnosti cestovného ruchu a vidieckeho turizmu na Slovensku
April 2017
Displaying the final thesis
121.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Silvia Slivoňová
Prílev PZI a ich vplyv na podnikateľskú činnosť vo vybranom regióne SR
May 2015
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Smida
Zhodnotenie konkurencieschopnosti pri vývoze vybraných výrobkov v sektore výroby a spracovania mlieka v SR
April 2015Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Solčanská
Zhodnotenie jednotlivých fáz podnikateľského procesu vo vybranej obchodnej firme
April 2016Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Stašková
Marketingové prístupy k hodnoteniu cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
April 2011
Displaying the final thesis
125.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Straňáková
Vplyv proexportnej politiky SR na formovanie zahraničného agrárneho obchodu
April 2013
Displaying the final thesis
126.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Denisa Strapková
Zhodnotenie konkurencieschopnosti vybraných agropotravinárskych komodít na zahraničných trhoch tretích krajín
May 2015Displaying the final thesis
127.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Denisa Strapková
Zhodnotenie predpokladov a možností vývozu agropotravinárskych výrobkov na trhy tretích krajín
April 2017
Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Kinga Szabóová
Vybrané aspekty podnikateľskej úspešnosti obchodného podniku
May 2019Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Vladimíra Šebestová
Marketingové prístupy k hodnoteniu cestovného ruchu vo vybranom regióne
April 2011
Displaying the final thesis
130.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Anna Ševčíková
Vybrané aspekty podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2014Displaying the final thesis
131.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Šimalíková
Regionálne aspekty hodnotenia vinohradníctva a vinárstva na Slovensku
May 2019
Displaying the final thesis
132.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriána Šovčíková
Formovanie teritoriálnej štruktúry zahraničného agrárneho obchodu SR v rokoch 2005 až 2011
April 2013
Displaying the final thesis
133.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Natália Špeldová
Posúdenie výkonnosti a konkurencieschopnosti zahraničného agropotravinárskeho obchodu SR
May 2012
Displaying the final thesis
134.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Štefanidesová
Zhodnotenie globálnej konkurencieschopnosti pri obchodovaní so slovenskými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami
May 2019
Displaying the final thesis
135.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Štrba
Zhodnotenie vývojových tendencií v zahraničnom obchode medzi SR a Čínou
April 2017
Displaying the final thesis
136.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Šurániová
Komoditné burzy vo svete a v SR
April 2013Displaying the final thesis
137.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Švajdová
Marketingové prístupy k hodnoteniu cestovného ruchu vo vybranom regióne SR
April 2011Displaying the final thesis
138.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dejan Švikovič
Regionálne aspekty rozvoja cestovného ruchu na Slovensku
April 2020
Displaying the final thesis
139.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Teleková
Vplyv vonkajších a vnútorných faktorov na podnikateľskú úspešnosť vybranej obchodnej firmy
April 2020
Displaying the final thesis
140.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Tormaová
Analýza podnikateľského procesu vo vybranom podnikateľskom subjekte
April 2011
Displaying the final thesis
141.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Bálint Tóth
Využívanie poistných produktov EXIMBNAKY pri realizovaní exportných operácií í
May 2019Displaying the final thesis
142.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Trenčianska
Pozícia franchisingu v medzinárodnom podnikaní
April 2017Displaying the final thesis
143.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michaela Trizňová
Pozícia zahraničného agrárneho obchodu SR v reálnych trhových podmienkach
April 2018Displaying the final thesis
144.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Trizňová
Vývojové tendencie v teritoriálnej a komoditnej štruktúre zahraničného agrárneho obchodu SR
May 2015
Displaying the final thesis
145.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Truska
Vplyv spoločnej agrárnej politiky EÚ na formovanie trhu vybraných agrokomodít v Slovenskej republike
May 2012
Displaying the final thesis
146.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Turanovičová
Zhodnotenie výkonnosti a konkurencieschopnosti zahraničného agrárneho obchodu voči tretím krajinám
April 2020
Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Turčeková
Pozícia obchodných komôr v medzinárodnom podnikaní
April 2017
Displaying the final thesis
148.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Turčeková
Vplyv interných faktorov ako zdroja konkurenčnej výhody vybraného podniku
May 2015
Displaying the final thesis
149.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Túry
Determinanty podnikateľskej úspešnosti vybraného podnikateľského subjektu.
April 2014
Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ignác Uhnák
Faktory podnikateľskej úspešnosti vo vyranom podniku
April 2012
Displaying the final thesis
151.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Simona Uramová Hricková
Vybrané faktory exportnej výkonnosti agropotravinárstva SR
April 2020
Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Urminská
Marketingové prístupy k hodnoteniu úspešnosti podnikateľského subjektu vo sfére hotelových služieb
April 2017Displaying the final thesis
153.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Adam Vakoš
Zhodnotenie vplyvu komparatívnych výhod na exportnú výkonnosť agrokomodít v krajinách V4
September 2020
Displaying the final thesis
154.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ľuboš Valach
Faktory rastu konkurencieschopnosti slovenského agropotravinárskeho exportu
April 2017Displaying the final thesis
155.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Beáta Valkovičová
Analýza úspešnosti podnikateľského procesu a imidžu agrosubjektu
May 2011
Displaying the final thesis
156.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Vandáková
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SR
April 2017
Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Judit Vankó
Pozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne Slovenska
April 2020
Displaying the final thesis
158.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Judit Vankó
Špecifiká a efekty cestovného ruchu a vidieckeho turizmu vo vybranom regióne Slovenskej republiky
April 2019Displaying the final thesis
159.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrea Vargová
Zhodnotenie podnikateľských aktivít vybranej obchodnej firmy
April 2016
Displaying the final thesis
160.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Vargová
Pozícia Eximbanky v systéme podpory zahraničného obchodu SR
April 2013
Displaying the final thesis
161.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Vašíčková
Zhodnotenie jednotlivých fáz podnikateľského procesu vo vybranej obchodnej firme
April 2013
Displaying the final thesis
162.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Emília Verbová
Faktory podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte.
April 2014
Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Vince
Využívanie úveru lízingu a faktoringu pri nadobúdaní poľnohospodárskej techniky
April 2011
Displaying the final thesis
164.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Vinceová
Marketingové prístupy k hodnoteniu cestovného ruchu a vidieckeho turizmu vo vybranom regióne Slovenska
April 2013
Displaying the final thesis
165.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Vinceová
Vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na formovanie trhu so sladovníckym jačmeňom
May 2011
Displaying the final thesis
166.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Volfová
Zhodnotenie jednotlivých foriem vstupu na medzinárodné trhy vo sfére agropotravinárskych komodít
May 2012
Displaying the final thesis
167.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Zubko
Vplyv krízy na formovanie proexportnej politiky SR
April 2011
Displaying the final thesis
168.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marika Žákovská
Zhodnotenie jednotlivých fáz podnikateľského procesu vo vybranej obchodnej firme
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress