Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Reklama a jej vplyv na spotrebiteľa
Autor: Ing. Tomáš Ašverus
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:Ing. Ján Boledovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Reklama a jej vplyv na spotrebiteľa
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá reklamou a jej vplyvom na spotrebiteľa. S reklamou sa stretávame takmer všade a predstavuje fenomén, ktorý je predmetom rôznych diskusií. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými východiskami, ktoré súvisia s danou tematikou a sú v nej vymedzené základné pojmy ako marketing, marketingový mix, komunikačný mix. Podkapitoly sú venované reklame, priamemu predaju, vzťahom s verejnosťou a nakoniec nasleduje podkapitola o podpore predaja a priamom marketingu. Vo vlastnej práci sme sa úvodom zamerali na vymedzenie cieľov a popísali sme metodiku, akou sme v práci postupovali. Samotná praktická časť práce začala popisom súčasnej situácie v oblasti trhu s reklamou. Konkrétne sme sa sústredili na reklamu v televízií, tlači a reklamu v rádiách. Po tejto kapitole nasledujú zistené výsledky z dotazníkového prieskumu a nakoniec overovanie hypotéz, ktoré boli stanovené v cieli práce. Dotazníkom sme chceli zistiť ako reklamu spotrebiteľ vníma, aké média preferuje, aké aspekty v reklame považuje za dobré, či jeho reakcie na rôzne ponuky.
Kľúčové slová:reklama, spotrebiteľ, marketing, vplyv

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene