Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komunikácia samosprávy s občanom
Autor: Ing. Erik Petrík
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:prof. Ing. Mária Angelovičová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunikácia samosprávy s občanom
Abstrakt:V predkladanej diplomovej práci sme sa venovali tematike komunikácie vo vzťahu samospráva -- občan. Táto problematika bola popísaná na príklade komunikácie samosprávy mesta Nitra so svojimi občanmi. Komunikácia je rozhodujúcou súčasťou každého sociálneho, správneho alebo technického systému. Má taktiež opodstatnenie v samospráve, ktorej efektívnosť je spravidla podmienená úrovňou komunikácie. Komunikácia by mala byť systematická, cieľavedomá, mala by mať strategické ciele a mala by plniť dôležitú úlohu nástroja kontroly - mala by byť manažovaná. Pojmy úroveň a efektívnosť komunikácie nesúvisia len s technickými zariadeniami a médiami, prostredníctvom ktorých subjekty samosprávy komunikujú, ale je to tiež presný odraz kompetencie ľudí, ktorí vstupujú do systému samosprávy na jednej strane - jeho predstavitelia a zamestnanci a občania na druhej strane. Prvá časť práce podáva pohľad domácich a zahraničných autorov na komunikáciu ako takú a na podstatu komunikácie samosprávy. Cieľom práce bolo pomocou analyzovania súčasnej situácie určiť možnosti mesta Nitra pre poskytovanie informácií, vymedziť nedostatky v komunikácii s občanmi a možnosti nápravy týchto nedostatkov v osobnej či neosobnej komunikácii s občanmi. Na základe analýzy sme zistili, že mesto Nitra komunikuje so svojimi občanmi rozličnými spôsobmi. Okrem povinných informácií, ktoré musí uverejňovať na základe zákona na úradných tabuliach resp. na webovej stránke využíva aj dobrovoľné nástroje informovanosti. Výsledkom prieskumu je zdôraznenie faktu, že komunikácia bude efektívna vtedy, ak bude prítomná reakcia oboch strán, a teda nielen mesto musí mať záujem komunikovať s občanmi, ale aj samotní občania by mali vynaložiť snahu potrebnú na získavanie informácií, pomocou ktorých môžu objektívne zhodnotiť činnosť samosprávy.
Kľúčové slová:komunikácia, samospráva, občan, formy a tipy komunikácie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene