Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identification number: 1289
University e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of Economics and Management (SUA)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Marketing of organic produkts
Written by (author): Ing. Ingrida Šutková
Department: Department of Marketing and Trade (FEM)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľubomír Paška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Marketing produktov ekologického poľnohospodárstva
Summary:ŠUTKOVÁ, I., : Marketing produktov ekologického poľnohospodárstva (diplomová práca), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinierske štúdium. Školiteľ: Doc. Ing. Anton Kretter PhD. Diplomová práca pojednáva o problematike marketingu produktov ekologického poľnohospodárstva a ich umiestňovaní na trh. Práca je rozdelená do šiestich kapitol. Na základe publikácií z domácich i zahraničných zdrojov objasňujem problematiku ekologického poľnohospodárstva, poukazujem na rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom, ďalej uvádzam princípy, ciele a zásady ekologického poľnohospodárstva. V druhej polovici tejto kapitoly sa venujem problematike marketingu ekologických produktov, poukazujem na motívy i bariéry kúpy bioproduktov, ďalej sa zaoberám marketingovými aspektmi trhu, ako sú produkt, miesto, cena a distribúcia s s orientáciou na bioprodukty. Druhá kapitola objasňuje hlavný cieľ práce prostredníctvom definovaných čiastkových cieľov. Metodický postup na dosiahnutie vytýčených cieľov uvádzam v tretej kapitole. Vlastná práca začína štvrtou kapitolou, v ktorej opisujem vývoj ekologického poľnohospodárstva na Slovensku i vo svete, poukazujem na možnosti nákupu na našom trhu a súčasne analyzujem cenové rozdiely medzi tradičnými potravinami a bioproduktmi. Ďalej problematiku bioproduktov rozoberám z marketingového hľadiska. V poslednou časti vlastnej práce vyhodnocujem dotazník, ktorý som uskutočnila na vzorke 120 respondentov a v závere vlastnej práce pojednávam o návrhoch na riešenie danej problematiky. Šiesta kapitola obsahuje záver a posledná zoznam použitej literatúry.
Key words:ekologické poľnohospodárstvo, marketing bioproduktov, biopotraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited