Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Identifikačné číslo: 1289
Univerzitný e-mail: kretter [at] is.uniag.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta ekonomiky a manažmentu (SPU)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranom agropotravinárskom podniku
Autor: Ing. Nikola Struhárová
Pracovisko: Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Oponent:PhDr. Michal Valach, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia nástrojov marketingového mixu vo vybranom agropotravinárskom podniku
Abstrakt:Táto práca opisuje aplikáciu nástrojov marketingového mixu vo vybranom agropotravinárskom podniku, ktorý vyrába mliečne výrobky. Jej cieľom je poukázať na význam využívania produktovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky v podniku a vplyv týchto politík na samotnú spoločnosť. Marketingový mix je efektívna cesta k dobrým výsledkom podniku. Zárukou úspechu je najmä správny pomer jeho hlavných zložiek, ktorými sú: výrobok alebo služba (product), cena (price), distribúcia (place) a reklama spojená spolu s propagáciou (promotion). Pre samotný podnik je teda veľmi dôležité zvážiť každý prvok marketingového mixu a posúdiť aký má význam pre jeho výsledky. Diplomová práca obsahuje stručnú definíciu marketingu ako vednej disciplíny, definíciu marketingového mixu a popis jeho hlavných nástrojov a ich jednotlivých zložiek. Po jednotlivých definíciách nasleduje opis cieľa práce a metodiky práce. Vlastná práca sa po krátkej charakteristike a histórii podniku ďalej zameriava na využitie nástrojov marketingového mixu. Po stručnom predstavení sortimentu spoločnosti sa vo výrobkovej politike ďalej zameriame na značku, kvalitu výrobkov a ich obal a balenie. Prostredníctvom cenovej politiky sa oboznámime so spôsobom tvorby cien produktov a s druhmi rabatu, ktoré firma ponúka svojim odberateľom. V distribučnej politike sa okrem charakteristiky dodávateľov a odberateľov budeme venovať aj skladovaniu výrobkov a spôsobu dopravy, ktorý Rajo a.s. využíva. A keďže propagácia mlieka je v súčasnosti veľmi dôležitá a žiadúca, najväčší priestor je vyčlenený práve pre komunikačnú politiku, v ktorej budeme opisovať niektoré jej nástroje akými sú reklama, podpora predaja a práca s verejnosťou. Nakoniec práce zanalyzujeme konkurenčné prostredie a pomocou SWOT analýzy určíme silné a slabé stránky podniku a taktiež ohrozenia a príležitosti, ktoré by mohol v budúcnosti využiť. V závere môžeme konštatovať, že zostavenie marketingového mixu v podniku je veľmi dobré. Jednotkou medzi výrobcami mliečnych výrobkov je najmä v oblasti reklamy a propagácie. Aj vďaka správnemu zloženiu marketingového mixu, je Rajo a.s. slovenským lídrom v oblasti mliečneho segmentu. Spoločnosť však naďalej musí bojovať s vysokou konkurenciou mliečnych výrobkov dovážaných hlavne zo zahraničia.
Kľúčové slová:marketing, marketingový mix, mlieko a mliečne výrobky, mliečny školský program

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene