Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
Autor: Bc. Kristína Ácsová
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Silvia Lenčéšová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Získavanie a výber zamestnancov v organizácii
Abstrakt:Ľudské zdroje predstavujú najdôležitejšiu zložku každej organizácie. Úlohou manažmentu ľudských zdrojov je zabezpečenie optimálneho výkonu zamestnancov ako aj samotnej organizácie. Medzi základné funkcie manažmentu ľudských zdrojov patria získavanie, výber a prijímanie zamestnancov. Pre správne fungovanie organizácie je nevyhnutné vhodné obsadenie pracovných pozícií vo vnútri organizácie. Manažment ľudských zdrojov prostredníctvom procesov získavania a výberu zamestnancov priamo ovplyvňuje úspešnosť organizácie. Cieľom mojej bakalárskej práce bolo zhodnotiť procesy získavania a výberu zamestnancov v konkrétnom podnikateľskom subjekte. Najskôr som sa zamerala na získanie prehľadu o problematike získavania a výberu zamestnancov na základe odbornej literatúry. Následne som sa zamerala na charakteristiku konkrétnej organizácie a charakteristiku procesov získavania a výberu zamestnancov. Objektom môjho skúmania bol podnikateľský subjekt MONSTAV NITRA s.r.o., ktorý na trhu pôsobí od roku 1993, a jeho predmetom podnikania je vykonávanie stavebných prác. Zamerala som sa na základnú charakteristiku organizácie, na získanie prehľadu o štruktúre jej zamestnancov, a následne na základe rozhovoru s riaditeľkou spoločnosti som získala informácie o postupoch, ktoré organizácia využíva pri získavaní a výbere zamestnancov. Na záver bakalárskej práce som organizácii navrhla odporúčania, vďaka ktorým môže zlepšiť procesy získavania a výberu zamestnancov, a tým aj zlepšiť fungovanie organizácie ako takej. Medzi odporúčania, ktoré by mohli pomôcť organizácii zefektívniť procesy získavania a výberu zamestnancov som zaradila vytvorenie personálneho oddelenia, resp. referátu, ktoré by do organizácie prinieslo odborný pohľad na problematiku riadenia ľudských zdrojov, vytvorenie internetovej stránky, ktorá by prispela k lepšej reprezentácii spoločnosti a rozšírenie metód získavania zamestnancov o metódu oslovovania zamestnancov konkurencie, ktorá by pomohla organizácii získavať kvalifikovanú pracovnú silu na pozície, ktoré si takýchto zamestnancov vyžadujú.
Kľúčové slová:manažment ľudských zdrojov, získavanie, výber, zamestnanec, organizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene