Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie podnikovej kultúry vybraného podnikateľského subjektu
Autor: Ing. Michaela Mravíková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie podnikovej kultúry vybraného podnikateľského subjektu
Abstrakt:Hlavnou myšlienkou diplomovej práce bolo zhodnotiť podnikovú kultúru vybraného podnikateľského subjektu. Cieľom práce v teoretickej časti bolo priblíženie a osvojenie si problematiky podnikovej kultúry, poukázať na jej význam a vo vlastnej práci podať obraz o súčasnom stave podnikovej kultúry na základe vyhodnotenia zozbieraných údajov od zamestnancov spoločnosti Plastiflex Slovakia s.r.o. Práca pozostáva z piatich vecných kapitol a zoznamu použitej literatúry. V prvej kapitole som sa venovala súčasnému stavu riešenej problematiky a zdrojom pre teoretické poznatky sú odborné literárne diela domácich a zahraničných autorov. Druhá kapitola obsahovala hlavný cieľ s jeho čiastkovými cieľmi. V tretej kapitole bola popísaná metodika práce a použité metódy skúmania. Štvrtá kapitola predstavovala vlastnú prácu, v ktorej som sa venovala charakteristike vybraného podnikateľského subjektu a na základe techniky dotazníkového prieskumu a riadeného rozhovoru som zhodnotila podnikovú kultúru v skúmanej spoločnosti. Posledná piata kapitola obsahovala návrhy a opatrenia pre možné zefektívnenie a zveľadenie podnikovej kultúry. Na záver som komplexne zhrnula súčasnú situáciu v spoločnosti na základe pozitívnych výsledkov z realizovaného prieskumu a môžem skonštatovať, že daná spoločnosť si rokmi pôsobenia na domácom a medzinárodnom trhu vybudovala silnú podnikovú kultúru.
Kľúčové slová:podniková kultúra, hodnoty, pracovné vzťahy, pracovná atmosféra, zamestnanec, manažér

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene