Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Pracovné porady v podniku ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
Autor: Ing. Ján Fábry
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Albín Malejčík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Pracovné porady v podniku ako nástroj komunikácie a motivácie zamestnancov
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá pracovnými poradami ako nástroja na komunikáciu a motiváciu zamestnancov vo vybranom podnikateľskom subjekte. V súčasnej dobe sa žiadna spoločnosť, podnik alebo iná inštitúcia nezaobíde bez organizovania pracovných porád či už sú v nepravidelných alebo pravidelných intervaloch. Pracovné porady predstavujú nástroj, pomocou ktorého zamestnanci a manažéri komunikujú. Dochádza tu k rozdeľovaniu a riešeniu zadaných úloh, k výmene informácií, ale aj k hodnoteniu vykonanej práce zamestnancov podniku. Je veľmi dôležité aby pracovné porady boli vedené správne, a slúžili ako nástroj k zlepšovaniu celého podniku aj jeho zamestnancov. Hlavný význam diplomovej práce vidíme v poskytnutí praktických a teoretických znalostí o nedostatkoch, ktoré sa môžu počas pracovnej porady vyskytnúť. V prvej kapitole sa venujeme definovaniu pracovnej porady, cieľom a funkciám pracovnej porady, fázam pracovnej porady, typom pracovnej porady, prínosom pracovných porád, chybám a nedostatkom pracovných porád, vymedzeniu pojmu komunikácia a motivácia. V druhej kapitole je charakterizovaný cieľ práce, ktorým bolo zhodnotenie vplyvu pracovných porád na skvalitňovanie komunikácie podniku a motivácie zamestnancov. V tretej kapitole je uvedená metodika práce a metódy skúmania, ktoré boli použité pri vypracovaní diplomovej práce. V ďalšej časti je charakterizovaný skúmaný podnik SHR FG a roľnícky mlyn, jeho charakteristika a organizačná štruktúra. V záverečnej kapitole sa venujeme výsledkom dotazníkového prieskumu, ich interpretáciou a vyhodnotením, ktoré ukazujú na vplyv pracovných porád na komunikáciu a motiváciu zamestnancov skúmaného podniku.
Kľúčové slová:Pracovná porada, Zamestnanci, Manažment, Motivácia, Komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene