Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vyhľadávanie a výber zamestnancov v organizácii
Autor: Bc. Kristína Zelenáková
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:JUDr. Mária Dobišová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vyhľadávanie a výber zamestnancov v organizácii
Abstrakt:Na ľudské zdroje hľadíme ako na nenahraditeľný článok akejkoľvek organizácie. Ich vyhľadávanie a s tým spojený výber zaraďujeme k základným činnostiam, ktorým sa permanentne a intenzívne venuje personálne oddelenie v každom podniku. Táto záverečná bakalárska práca rieši problematiku vyplývajúcu priamo z názvu práce „Vyhľadávanie a výber zamestnancov v organizácii.“ Jej hlavným zámerom je posúdiť, ako sa implementuje tento proces priamo vo vybranej strojárskej spoločnosti. Prvá kapitola začína popísaním súčasného stavu riešenej problematiky, kde sa orientujeme na dôkladné spracovanie teoretických informácií týkajúcich sa manažmentu ľudských zdrojov. Táto časť sa rozčleňuje na viaceré podkapitoly, v ktorých sme v prvom rade definovali manažment ľudských zdrojov, jeho ciele a funkcie i analýzu a opis pracovného miesta. Ďalej sme charakterizovali proces vyhľadávania zamestnancov a s tým súvisiace zdroje a metódy vyhľadávania, ale aj požiadavky kladené na zamestnancov. Pozornosť sme venovali aj popisu procesu výberu zamestnancov a najčastejším metódam, ktoré výber zamestnancov v podniku sprevádzajú. Druhá kapitola charakterizuje nami vymedzený cieľ práce. V ďalšej časti bakalárskej práce je uvedená metodika práce prostredníctvom jednotlivých metód a techník, ktoré sme pri spracovaní použili na dosiahnutie stanoveného cieľa. Posledná, aplikačná časť sa zameriava priamo na nami vybranú spoločnosť. V tejto časti sú spracované informácie o samotnom procese vyhľadávania a výberu zamestnancov uplatňujúce sa v strojárskej spoločnosti, ktoré sme nadobudli za pomoci uskutočneného riadeného štruktúrovaného rozhovoru s recruiterkami podniku. Pre lepšie znázornenie výsledkov získaných z dotazníkového prieskumu obsahuje táto kapitola graficky spracované údaje. Pre potreby dotazníkového prieskumu boli vypracované dva typy dotazníkov. Tieto dotazníky boli predložené na vyplnenie zamestnancom z oddelenia manažmentu a zamestnancom z výrobných oddelení. V závere bakalárskej práce sme porovnali informácie získané z riadeného štruktúrovaného rozhovoru s výsledkami z dotazníkového prieskumu.
Kľúčové slová:manažment ľudských zdrojov, strojárska spoločnosť, dotazníkový prieskum, zamestnanec, vyhľadávanie zamestnancov, výber zamestnancov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene