Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Identifikačné číslo: 1293
Univerzitný e-mail: maria.sajbidorova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra manažmentu (FEM)
Vedúca pracoviska - Katedra manažmentu (FEM)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Autor: Bc. Martin Balek
Pracovisko: Katedra manažmentu (FEM)
Vedúci práce: doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Oponent:Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Komunikácia v podniku a jej vplyv na motiváciu zamestnancov
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na komunikáciu a jej vplyv na motiváciu zamestnancov podniku. Jej cieľom je poukázať na význam komunikácie ako jedného z hlavných faktorov ovplyvňujúcich motiváciu zamestnancov v podniku. Na základe získaných teoretických poznatkov a výsledkov analýzy komunikácie ako nástroja motivácie v spoločnosti INA Kysuce, a.s. navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov potrebných pre dosiahnutie potrebnej kvalitatívnej úrovne komunikácie v spoločnosti. Bakalárska práca je napísaná na základe údajov získaných z dostupnej odbornej literatúry, poznatkov nadobudnutých počas štúdia na Fakulte Ekonómie a Manažmentu v Nitre a údajov získaných na základe dotazníkového prieskumu uskutočnenom medzi zamestnancami spoločnosti. Vychádzajúc z teoretických poznatkov, analýzy informácií získaných v podniku a súčasného stavu v spoločnosti INA Kysuce a.s., poukazuje bakalárska práca na hlavné oblasti v rámci komunikácie ako nástroja motivácie, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť a snažiť sa o ich zlepšenie. Vzhľadom na danú skutočnosť a zistené výsledky analýzy sa súčasná úroveň komunikácie v podniku javí ako dobrá, no nefunguje efektívne. Z uvedeného dôvodu je veľká pozornosť v bakalárskej práci venovaná práve problematike zmeny prístupu komunikácie riadiacich pracovníkov v spoločnosti k ich podriadeným pracovníkom a komunikácie s nimi. Bakalárska práca obsahuje návrhy ako dosiahnuť lepšie komunikačné zručnosti, ktoré sú dôležité nástroje motivácie a ich aplikácie pracovníkmi spoločnosti v rámci procesu motivácie zamestnancov.
Kľúčové slová:komunikácia, motivácia, podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene