Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Identifikační číslo: 1296
Univerzitní e-mail: izabela.adamickova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra ekonomiky (FEM)
odb. zaměstnanec - Dekanát FEM (FEM)

     
     
     
Projekty
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vplyv dotačnej politiky na poľnohospodárstvo SR
Autor:
Pracoviště: Katedra ekonomiky (FEM)
Vedoucí práce: prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv dotačnej politiky na poľnohospodárstvo SR
Abstrakt:V súčasnosti neustále rastie význam dotácií a dotačnej politiky ako príležitosti, ktorou je možné získať nenávratné peňažné prostriedky na financovanie rozvoja a podpory podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve, ako aj v iných odvetviach hospodárstva. Predmetom predkladanej diplomovej práce bola analýza vplyvu dotačných mechanizmov na agrárny sektor Slovenskej republiky. Štúdiom dostupnej literatúry sa získali vedomosti a prehľad o danej problematike, vytýčili sa ciele práce a určili metódy skúmania. Hlavným cieľom práce bolo zhodnotiť uplatňovanú dotačnú politiku na Slovensku a následne posúdiť jej vplyv na výkonnosť odvetvia poľnohospodárstva. Na dosiahnutie týchto zistení boli použité metódy ako sekundárna analýza, komparácia a analýzu dopadu dotácií na rentabilitu poľnohospodárstva. Prostredníctvom týchto metód bolo možné zhodnotiť súčasný stav poľnohospodárstva, finančnú výpomoc orientovanú na jeho podporu a podiel Európskej únie na jej financovaní, súčasný stav a vývoj jednotlivých druhov podpôr a vzájomné súvislosti medzi dotačnou politikou a výkonnosťou agrárneho sektora. Na základe zistení sa vypracovalo celkové zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, ktoré sa nachádza v závere predkladanej práce. Dospelo sa k záveru, že dotácie predstavujú dôležitý prínos pre poľnohospodárstvo, pretože pozitívne vplývajú na jeho ekonomický potenciál. Slovenské poľnohospodárstvo sa vyznačuje rastúcou dotačnou politikou orientovanou na podporu jeho rozvoja, prispôsobovanie sa zahraničnej konkurencii a upevňovanie jeho ekonomickej pozície a výkonnosti. Najväčší podiel na tom majú práve priame platby a subvencie na rozvoj vidieka. Napriek uvedeným skutočnostiam, aktuálna situácia slovenského agrosektora nie je veľmi priaznivá. Preto je pre jej zlepšenie navrhnutých niekoľko odporúčaní, ktoré sú uvedené v závere práce.
Klíčová slova:
dotačná politika, dotácie, Spoločná poľnohospodárska politika , poľnohospodárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně